Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WARTOŚĆ POCZĄTKOWA

  Wartość brutto, odnosi się do wyceny amortyzowanych obiektów majątku trwałego, czyli środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W.p. ustalana jest w momencie nabycia lub wytworzenia tych obiektów i obejmuje cenę nabycia (koszty wytworzenia) włączanych do użytkowania obiektów tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY

  Goodwill, badwill, jest określana przez różnicę pomiędzy ceną nabycia aktywów netto jednego przedsiębiorstwa przez drugie a ich wartością godziwą. Oznacza to, że w.f. powstaje na rynku w wyniku transakcji kupna-sprzedaży jednostki i odpowiada oszacowanym przyszłym korzyściom ekonomicznym - lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /12 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ FIRMY SKONSOLIDOWANEJ

  Jest to odrębna pozycja w aktywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. dodatnich różnic konsolidacyjnych lub „nadpłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA

  Kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby być wymieniony pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. Najlepszą podstawą ustalenia w.g. są pochodzące z aktywnego rynku aktualne ceny rynkowe danego aktywu. Innymi słowy, w.g. dowolnych aktywów są ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWNIK INFORMACJI KSIĘGOWEJ

  Jest nim każdy podmiot korzystający w swej działalności z informacji pochodzącej z księgowości. U.i.k. są podmiotami o celowym działaniu i o różnym zakresie uprawnień do korzystania z informacji z tego rodzaju źródła. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne, a także podmioty niemające osobowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALUTA

  Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta polska, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY KONTROLI SKARBOWEJ

  Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej zatrudniające inspektorów kontroli skarbowej i innych pracowników. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI ZAKOŃCZONE

  Roboty wykonane, to efekty działalności, które występują w postaci usług świadczonych innym jednostkom lub w postaci usług własnej działalności inwestycyjnej. Obejmują m.in. roboty budowlano-montażowe, usługi transportowe, usługi sprzętowe, usługi remontowo-naprawcze, usługi projektowe, usługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terenie naszego kraju poza siedzibą jednostki (oddziału, zarządu) przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie. Fakt ten, w ciągu 15 dni od daty wydania ksiąg poza siedzibę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

  Występuje wówczas, gdy wartość bilansowa danego aktywu jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej. W praktyce, na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje i ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości jakiegoś składnika aktywów. Jeśli przesłanki takie wystąpią, jednostka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 324

  praca w formacie txt

Do góry