Rachunkowość /1 373 prac/

 • Ocena brak

  WIGOMETR

  Miernik stosowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) przy badaniu opinii co do wzrostów lub spadków kursów akcji spółek. Badanie to przeprowadza się za pomocą ankiety wśród uczestników giełdy. Uczestnik ankiety może udzielić jednej z trzech odpowiedzi: wzrost, bez zmian lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Polega na takiej konstrukcji rachunku wyników, w której ma miejsce rozdzielenie ogółu kosztów podstawowej działalności operacyjnej na zmienne i stałe, a następnie - w celu wyróżnienia kosztów stałych poszczególnych rodzajów działalności, obszarów sprzedaży itp. - wyodrębnia się tyle stopni oddzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKSEL

  Papier wartościowy sporządzony w przewidzianej prawem wekslowym formie, potwierdzający istnienie zobowiązania wystawcy w. lub wskazanej przez niego osoby, do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na nim sumy pieniężnej.

  W. może być sporządzony na firmowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG-PL

  Indeks giełdowy obliczany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW). Indeks ten publikowany jest od 22 grudnia 2003 r., przy czym datą bazową jest 16 czerwca 1991 r. Kapitalizacja bazowa wynosi 57 140 000,00 zł. Wartość bazowa indeksu wynosi 1 000 punktów. Indeks ustalany jest podczas każdej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIG

  Warszawski Indeks Giełdowy, miejscem ustalania indeksu jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych (WGPW). Jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

  W indeksie są wszystkie spółki notowane na rynku podstawowym. Liczony jest od 16 kwietnia 1991 r. Wartość bazowa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA W ROLNICTWIE

  Kwota, za którą w ramach gospodarki rynkowej składniki aktywów biologicznych i produktów rolniczych mogłyby zostać wymienione w ramach transakcji handlowych (MSR nr 41). W ramach działalności handlowej wartość godziwa może być wykorzystana w regulowaniu należności i zobowiązań pomiędzy uczestnikami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ KSIĘGOWA NETTO

  Wartość bieżąca netto, wartość bilansowa, wartość rzeczywista, wartość realna. Określa ona generalnie poziom wartości dowolnego aktywu (czasami pasywu) ustalony w zgodzie z naczelną koncepcją rachunkowości: koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa (true and fair view).

  Procedura...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI DEWIZOWE

  W rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe wartości dewizowe to: 1) zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), czyli pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe (tj. wymienialne jednostki rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w tym SDR...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚĆ NOMINALNA

  Pojecie najczęściej używane jako synonim ceny nominalnej akcji lub obligacji.

  W przypadku obligacji cena nominalna to wartość, którą jej posiadacz powinien otrzymać w momencie wykupu tego waloru przez emitenta. W.n. obligacji może być stała lub zmienna. Stała w.n. obligacji nie zmienia swojej wartości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

  Możliwe do określenia niepieniężne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej, posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji dóbr, świadczenia usług lub oddania do używania osobom trzecim. Do w.n.p. zalicza się możliwe do identyfikacji aktywa w przypadku, gdy istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /6 996

  praca w formacie txt

Do góry