Psychologia /1 835 prac/

 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Samokontrola

  Dorosłość oznacza znaczną zdolność panowania nad własnymi procesami psychicznymi i wła­snymi zachowaniami (Wygotski, 1971). Dorosły intencjonalnie organizuje swoje wysiłki w celu niedopuszczenia do sytuacji utraty kontroli, a gdy tak się stanie dąży do jej odzyskania. Tym, co pozwala zabez­pieczyć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Etyczność

  Moment uformowa­nia się systemu etycznego stanowi punkt zwrotny w sposobie orga­nizowania za­chowań młodego dorosłego. Dochodzi wtedy do uwolnienia od wczesnodziecięcego po­czucia moralnego obo­wiązku i ideologicznego zobowiązania okresu młodości. Własny system etyczny stanowi podstawę działania na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Światopogląd

  U podstaw poglądów młodego dorosłego na temat stanów świata leży hierarchicznie zorganizowana, uświado­miona struktura wartości. Treść, jak i sposób uporząd­kowania wartości decydują o specyfice możliwych do wytworzenia własnych wizji porządku świata i projek­tów własnego zorganizowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Izolacja społeczna

  Izolacja to skłonność do wypierania się, ignorowania czy nisz­czenia tych „sił”, których istota wydaje się być dla kogoś niebezpieczna. Bliskość z ludźmi czy ideami nie byłaby jednak tak naprawdę możliwa bez skutecz­nego wyparcia się innego ich układu. Każdy, kto jest pewien swojego „punktu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Solidarność społeczna

  Zdolność do solidaryzowania się z innymi ludźmi łączy w sobie dziecięce poczucie bycia związanym z kimś i dorosłe poczucie moralnej odpo­wiedzialności za los drugiego człowieka. Wynika z rozwoju w obszarze własnej moral­ności, który to wg R. Rorty’ego (1996) dotyczy zdolności „choćby w wyobraźni do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Intymność

  Intymność dotyczy emocjonalnych i seksualnych związków dwojga różnych pod względem płci ludzi (Erikson, 1997). Bliskość w kon­taktach z innymi jest rezultatem i sprawdzianem samo­określenia się. Warun­kiem intymnych zbliżeń jest bowiem zaufanie do siebie i drugiej osoby, bazujące na ugruntowanym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju - Obszary zmian u młodego dorosłego

  Zarówno w aspekcie fizycznym, jak i poznawczym młody dorosły uzyskuje niespotykaną wcześniej goto­wość do podejmowania wielu ważnych i długotrwałych zobowiązań społecznych.

  W sensie społecznym dorosłość oznacza „kroczenie” drogą tradycji wcześniejszych pokoleń, ale równocześnie wierność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna dorosłość: szanse rozwoju

  Sens dorosłego życia to podejmowanie i odpowiedzialne realizowanie zobowiązań wobec siebie i innych ludzi w wielu obszarach aktywności życiowej. Dorosłość oznacza więc zdolność uświadamiania sobie własnych potrzeb, wolę i możliwość brania odpowiedzialności za sposób ich zaspakajania. Oznacza to...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Uzależnienie od alkoholu i narkotyków

  Okres dorastania jest okresem wzmożonej podatności na uzależnianie się od alkoholu i narkotyków. Choć wielu specjalistów uznaje, że pomiędzy tymi dwoma rodzajami uzależnień występuje szereg różnic, to z perspektywy rozwojowej wydaje się, że kontakt nastoletniej osoby z oboma tymi używkami jest z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres dorastania: zagrożenia rozwoju - Pragmatyzacja świadomości

  Kolejny problem wiąże się ze zjawiskiem, które socjolog Marek Ziółkowski nazywa pragmatyzacją świadomości. Zjawisko to odnosi się do narastającej w społeczeństwie polskim tendencji do orientacji na cele i wartości o charakterze wybitnie pragmatycznym oraz do spostrzegania świata w kategoriach gry...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Max123 Dodano /02.07.2011 Znaków /3 300

  praca w formacie txt

Do góry