Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Spółka akcyjna (SA)

  Ma również osobowość prawną. Do jej założenia wystarczy jeden założyciel, samorząd terytorialny (gmina) lub spółka Skarbu Państwa. Wymagania związane z założeniem są podobne jak w przypadku spółki z o.o., z tym że minimalny kapitał zakładowy wynosi 500 000 zł. Zawiązanie spółki akcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

  Może być zawiązana tylko w celach gospodarczych. Ma ona osobowość prawną (jest osobą prawną - jednostka organizacyjna, powołana do określonych celów, którą przepis prawny uznaje za samodzielny podmiot prawa cywilnego; osobą prawną jest przedsiębiorstwo, może nią być także osoba fizyczna), co...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /3 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością

  Tego rodzaju spółki powstają na mocy prawa handlowego. W przeciwieństwie do omawianych powyżej spółek osobowych (zależnych od istnienia osób - właścicieli) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne są spółkami kapitałowymi (ich działalność warunkuje wniesiony kapitał).

  O własności tych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowo - akcyjna

  Jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

  Kapitał zakładowy spółki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego wymagaja uchwała walnego zgromadzenia

  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania kompłementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,

  udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

  udzielenie członkom rady...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

  Jest spółką osobową mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

  ■ Umowa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

  Jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (jednego lub więcej). Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów:

  adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jawna

  Jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

  Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /2 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka publiczna

  Spółka w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /79

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka jednoosobowa

  Spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /irek Dodano /24.03.2011 Znaków /128

  praca w formacie txt

Do góry