Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

  Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indeks zyskowności (dochodowości) (PI)

  Indeks zyskowności (dochodowości) odzwierciedla względną dochodowość projektu. Umożliwia udzielenie odpowiedzi o wielkość zysku jaką przyniesie każda jednostka środków zainwestowanych w projekt inwestycyjny. Formalnie wskaźnik PI można zapisać jako relację wartości bieżącej korzyści do wartości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

  Wewnętrzna stopa zwrotu jest stopą dyskontową, przy której wartość zaktualizowana wydatków pieniężnych równa się zaktualizowanej wartości wpływów pieniężnych w całym okresie przedsięwzięcia. Osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu zapewnia zatem zrównanie zaktualizowanej wartości efektów z...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /5 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

  Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy dyskonto. Jest ono odwrotnością procentu składanego (1 + r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego kapitału (P). Dyskontowanie polega na mnożeniu wartości pieniężnej (S) przez czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody dyskontowe oceny efektywności inwestycji

  Przy decyzjach długookresowych mamy do czynienia z ponoszeniem wydatków i uzyskiwaniem wpływów w różnych punktach czasowych. Niezbędne jest dla określenia efektywności nakładów kapitałowych przeliczenie tych wydatków i wpływów tak, aby były wielkościami współmiernymi. Osiąga się to poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

  Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych

  Jest to relacja dochodów (liczonych w skali roku) do całkowitych nakładów inwestycyjnych (skumulowanych od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego do okresu, dla którego wyznaczana jest ta relacja): dochód roczny/całkowity nakład inwestycyjny = stopa zwrotu. Dochód może być określany...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

  Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

  Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oceny opłacalności inwestycji

  Metody oceny projektów inwestycji rzeczowych można umownie podzielić na:

  proste - oparte na relacji pomiędzy nakładami i efektami, a czasem

  złożone - oparte na stopie procentowej (dyskontowej), uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie, ryzyko oraz...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 332

  praca w formacie txt

Do góry