Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Rentowność brutto

  To miara efektywności w przypadku, gdy w liczniku relacji występuje zysk brutto, czyli zysk bilansowy przed opodatkowaniem.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza rentowności przedsiębiorstwa

  Celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych, które sprowadzić można w krótkim okresie do maksymalizacji zysku.

  Zysk jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży towarów i usług nad kosztami uzyskania tych przychodów. Istotne jest, więc posiadanie mierników, które...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady planowania finansowego

  Opierają się na analizie danych finansowych przedsiębiorstwa, a następnie ustaleniu celów, jakie mogą być zrealizowane przy danych możliwościach finansowych. Należy pamiętać o prawidłowej rachunkowości, ciągłości prowadzenia finansów firmy oraz dużej koncentracji i ostrożności podczas...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda budżetowania „od zera"

  Polega na szacowaniu wielkości budżetowych dla okresu przyszłego zakładając, że procesy i programy realizowane przez podmiot rozpoczynają się po raz pierwszy. Proces budżetowania „od zera" składa się z:

  Tworzenie pakietów decyzyjnych uwzględniających charakter ośrodka odpowiedzialności i jego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda przyrostowa

  Jest najczęściej stosowaną metodą budżetowania. Polega ona na wykorzystaniu danych historycznych. Proces ten rozpoczyna się od wartości zaewidencjonowanych w ubiegłych okresach, a następnie koryguje się je o odchylenia, które powstają w trakcie realizacji budżetu oraz dodaje się inne wskaźniki, które...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces budżetowania

  Proces w trakcie którego dokonuje się rozpisania nadrzędnych planów przedsiębiorstwa między ośrodki odpowiedzialności, obejmujący również swym zasięgiem kontrolę budżetową. Budżetowanie jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych narzędzi zarządzania finansami.

  Polega na tym, aby...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest budżetowanie

  W warunkach ciągłego usprawniania firmy budżetowanie należy rozumieć jako metodę zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiającą tworzenie warunków niezbędnych do kształtowania ekonomicznie najkorzystniejszego rozwoju firmy w warunkach narzuconych przez otoczenie.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korekty metod oceny projektów

  Uchylenie braku inflacji - korekty o inflację

  Uchylenie założenia braku wpływu różnych okresów realizacji inwestycji na wycenę projektu - wycena projektów o nierównych okresach eksploatacji

  Analiza inwestycji realizowanych w niejednakowych okresach wymaga rozważenia szeregu problemów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA WIELOKRYTERIALNA

  Metoda oceny przedsięwzięcia oparta na systemie wagowym odniesionym do wybranych kryteriów oceny. Metoda ta na ogół nie opiera się na kryterium pieniądza lecz na bardziej ogólnych kryteriach odniesionych do strategii bądź potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób mogą być brane pod uwagę efekty jakościowe...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPV oparta o stopę reinwestycji

  Jest to zaktualizowana wg kosztu kapitału wartość sumy dodatnich i ujemnych strumieni pieniężnych, zakładająca możliwość reinwestowania nadwyżek dodatnich przepływów pieniężnych wg stopy która może być różna od kosztu kapitału.

  Stopa reinwestycji to stopa procentowa określająca poziom...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry