Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

  Jest uznawany za najbardziej adekwatną miarę korzyści osiąganych przez właścicieli spółki. Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą. Określa on zatem efektywność zainwestowania kapitału własnego.

  Biorąc pod uwagę, że w gospodarce...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności aktywów (ROA Return on Assets)

  Określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów ogółem. Wskaźnik ten informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów.

  Wskaźnik ROA informuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik rentowności brutto sprzedaży

  Jest relacją wyniku finansowego brutto (zysku brutto lub straty) do wartości sprzedaży. Wyliczając ten wskaźnik uzyskujemy informację o tym, ile zysku brutto (lub straty) przynosi jeden złoty uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

  Można również posłużyć się wskaźnikiem rentowności netto sprzedaży...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki rentowności

  Stanowią syntetyczną miarę, służącą ocenie sprawności i efektywności działania całego przedsiębiorstwa pod kątem realizacji jego podstawowych celów, jakimi są osiągnięcie zysku i wzrost. Wskaźniki rentowności informują o relacjach uzyskanego zysku do zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wrażliwości

  Jej podstawą jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmiany warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. Analiza ta służy do oceny podatności przedsięwzięcia na zmiany poszczególnych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności wartościowy

  Przedstawia on wielkość przychodu ze sprzedaży wyrobów, które zapewnia pokrycie kosztów poniesionych na ich wytworzenie (są to zarówno koszty stałe, jak i zmienne) przy uwzględnieniu założonej wysokości kosztów i ceny. Próg rentowności w ujęciu wartościowym Do dla produkcji jednoasortymentowej wyraża...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg rentowności ilościowy

  Wielkość produkcji wyraża się tu w jednostkach naturalnych które należy zrealizować przy założonym poziomie kosztów i cen, tak aby przychód uzyskany ze sprzedaży pokrywał koszty poniesione na jego wytworzenie. Ilościowy próg rentowności Qo produkcji jednoasortymentowej można wyznaczyć ze...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza progu rentowności

  Analiza progu rentowności stanowi niezwykle pomocny instrument zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej. Obejmuje ona badanie, tzw. punktu wyrównania (break even point - BEP), w którym realizowane przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty. Przedsiębiorstwo nie osiąga wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /2 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza rentowność

  Oznacza osiągnięcie z aktywności gospodarczej dodatniego wyniku finansowego. Jest ona miarą ekonomiczną oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, rozumianą jako wzajemna relacja wyniku finansowego do określonych wielkości ekonomicznych. Wyraża ją nadwyżka przychodów z działalności...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rentowność netto

  Oznacza, że w liczniku występuje zysk bilansowy po opodatkowaniu.

  Analizując rentowność w wielkościach względnych wyróżnić należy dwa podstawowe mierniki oceny rentowności. Są nimi:

  - współczynnik rentowności majątku,

  - stopa zwrotu netto.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /roman Dodano /25.03.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry