Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  ROLA BANKU

   

  UDZIAŁ W KREACJI PIENIĄDZA

  Banki komercyjne mogą w ograniczonym stopniu tworzyć pieniądz bankowy ponad pozostawione mu sumy wkładów za pomocą kreacji dodatkowych kredytów.

  Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zabezpieczenia kredytu

   

  Warunkiem udzielenia przez bank kredytu jest przedstawienie przez klienta ubiegającego się o kredyt odpowiednich zabezpieczeń. Dobre lub też odpowiednie zabezpieczenie przesądzają o tym czy firma otrzyma kredyt czy nie. Banki żądają zabezpieczeń w wysokości co najmniej dwukrotność kapitału kredytu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /31 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

   

  Prezes NBP, zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Wykonując te uprawnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie zapasami

  Pojęcie zapasów jest bardzo zróżnicowane (materiały, surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe); z ich utrzymywaniem związane dwa rodzaje kosztów: utrzymywania i składania zamówienia, których minimalizacja możliwa dzięki ustaleniu optymalnej partii dostawy jak również punktu zamówienia; w celu zapewnienia...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie środkami pieniężnymi

  Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finansowanie krótkookresowe

  Zobowiązania krótkookresowe (zobowiązania z tytułu towarów i usług, krótkookresowe kredyty bankowe, zobowiązania wekslowe, emisja krótkookresowych papierów wartościowych, faktoring) stanowią podstawowe źródło finansowania umożliwiające prowadzenie bieżącej działalności firmy; teoretycznie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie należnościami

  Należności to aktywa bieżące, które mogą być zdefiniowane jako roszczenia spółki w stosunku do jej klientów z tytułu dostarczenia produktów i usług sprzedanych na warunkach kredytowych, za które zaplata ma zostać uiszczona w przyszłości, które można traktować jako inwestycję polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

  zarządzanie należnościami,

  zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi,

  zarządzanie zapasami

   zarządzanie gotówką.

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki podwyższonej płynności i płynności natychmiastowej aktywów

  Wyraża relację pomiędzy aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów a zobowiązaniami krótkoterminowymi [1]. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźnik płynności bieżącej aktywów

  Jest najczęściej wykorzystywanym wskaźnikiem do oceny zdolności firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Oblicza się go dzieląc wartość aktywów obrotowych przez krótkoterminowe (bieżące) zobowiązania (ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011 Znaków /2 058

  praca w formacie txt

Do góry