Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Banki spółdzielcze

   

  Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki państwowe

   

  Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego.

  Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu banku państwowego określa nazwę...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowość internetowa

   

  Bankowość internetowa ­ tak nazywa się forma usług oferowanych przez niektóre banki, która polega na zapewnieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem przeglądarki WWW.

  Główną cechą tej usługi jest możliwość samodzielnego dokonywania na rachunkach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje terminowe

   

  Operacje terminowe są instrumentem zabezpieczających przed niekorzystnymi w przyszłości zmianami cen, a banki - przed ryzykiem kursu waluty i stopy procentowej. Jednostki gospodarcze nie posiadając pełnej informacji o przyszłości, mogą po­dejmować nietrafne decyzje, które przyniosą niższe zyski, a...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe

   

  Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT) są polską odmianą zna­nych w rozwiniętych krajach commercial papers. Są to krótkoterminowe papiery wartościowe, oparte na prawie wekslowym, które sprzedawane są z dyskontem. Emitentami (wystawcami) takich weksli są przedsiębiorstwa o znanym standingu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikaty depozytowe

   

  Certyfikaty depozytowe pojawiły się w USA w latach sześćdziesiątych, a euro­pejskie placówki banków amerykańskich podjęły emisję eurodolarowych certyfika­tów depozytowych, rozpowszechniając ten nowy instrument depozytowo-kredyto­wy, będący zbywalnym krótkoterminowym papierem wartościowym...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie luką

   

  Zarządzanie luką ocenia niedopasowanie długości okresów oraz terminów zmian oprocentowania aktywów i pasywów. Na skutek niedopasowania tworzą się luki czasowe, co powoduje, że bank jest narażony na ryzyko wynikające ze zmian stóp procentowych.

  W związku z tym bank stawia sobie następujące...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko zmiany stopy procentowej

   

   

  Ryzyko zmiany stopy procentowej oznacza zagrożenie banku komercyjnego zmniejszeniem dochodów na skutek obniżenia stopy oprocentowania kredytów bądź zwiększenia wydatków przy wzroście stopy oprocentowania depozytów i lokat. Wzrost stopy oprocentowania kredytów stanowi też szansę wzrostu dochodów...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BANKOWE

   

  RYZYKO BANKOWE – negatywne odchylenie – prawdopodobieństwo wystąpienia straty (synonim

  niepewności). Jest uzależniony od czasu.

   

  Rozmiary ryzyka zależą od:

  czynniki ogólno-gospodarcze

  czynniki społeczne (zachowanie klientów)

  czynniki polityczne (jakieś wydarzenie)

  czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 601

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Ryzyko kredytowe

   

  Ryzyko kredytowe oznacza prawdopodobieństwo powstania sytuacji, w której klient banku nie spłaca w terminie podjętych zobowiązań w całości lub części wraz z odsetkami i prowizjami.

  Ryzyko kredytowe dotyczy wszystkich aktywów bilansowych, do których bank ma tytuł prawny oraz pozycji pozabilansowych...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /7 786

  praca w formacie txt

Do góry