Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

   

  Składnikami kapitału obrotowego są:

  Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

  Należności – to kwoty należne przedsiębiorstwu od stron trzecich za dostawy zrealizowane na...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i znaczenie menedżera finansowego dla zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Menedżerowi finansowemu powierzone są funkcje zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Menedżer odpowiada za prawidłowość i efektywność dokonywanych przez firmę operacji finansowych. W tym celu:

  organizuje i nadzoruje obieg informacji wewnętrznej, umożliwiającej kontrolę przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Do obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw zaliczamy:

  Kształtowanie wielkości i struktury majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie kierunków oraz form inwestowania w powiązaniu z realizowaną działalnością operacyjną;

  Kształtowani struktury kapitałowej poprzez określenie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty zarządzania finansami

   

  Są to szczegółowe techniki, które pozwalają dostarczyć właściwych informacji do zarządzania firmą. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowość, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwolić uzyskać ocenę wyników finansowych...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania finansami

   

  Zarządzanie finansami nie może być widziane jako poszukiwanie i wybór środków finansujących działalność przedsiębiorstwa w istniejących warunkach rynkowych. Pełne określenie funkcji zarządzania finansami a ściślej zespołu osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe cele zarządzania finansami przedsiębiorstw

   

  Zarządzanie finansami można zdefiniować jako planowanie i kontrolowanie finansów w celu osiągnięcia finansowych celów przedsiębiorstwa. Celem zarządzania finansami przedsiębiorstw jest maksymalizacja wartości rynkowej zgromadzonego w nim kapitału w długim czasie. Konieczne jest tu rozróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Joanna Dodano /08.04.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy system walutowy

   

  Międzynarodowy system walutowy - zespół układów, reguł, instytucji, zasad, zwyczajów, które określają warunki funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.

  Obecny system swoje podstawy ma w zasadach sformułowanych w 1944 roku w Bretton Woods.

  W latach 1870 - 1914 obowiązywał system...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /5 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dewizy

   

  Dewizy - należności zagraniczne, które z uwagi na swą formę i płynność mogą służyć jako środki płatnicze w obrocie międzynarodowym. Jedną z form dewizy jest weksel. Jeśli chodzi o płynność, to wierzytelności powinny być uruchamialne aby móc posłużyć się nimi jako środkami...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt lombardowy

   

  Kredyt lombardowy – jest udzielany bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy pod zastaw papierów wartościowych, z tej formy kredytu banki komercyjne korzystają w celu przezwyciężenia krótkookresowych braków płynności albo operacji otwartego rynku są dla nich nieopłacalne.

  Papiery...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt redyskontowy

   

  Kredyt redyskontowy - jest związany z odsprzedawaniem weksli banku centralnemu przez banki komercyjne. Bank centralny nie posiada możliwości przymusu, co do sprzedawanych weksli, ale:

  ustala cenę transakcji, stopa redyskontowa, jest zawsze niższa od lombardowej

  ustala dla banku komercyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry