Przedsiębiorczość /318 prac/

 • Ocena brak

  Bony skarbowe

   

  Bony skarbowe emitowane są na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, w odcinkach o z góry określonych nominałach, sprzedawane są zaś z dyskontem na przetargu organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka

   

  Pożyczka - jest instytucją prawa cywilnego. Istota pożyczki polega na przeniesieniu własności. Udzielający pożyczki nie krępuje swobody jej wykorzystania. Źródłem pozyczek są kapitały własne banków.

   

  W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne sprecyzowane w umowie...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kredyt

   

  Kredyt - operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązany jest zwrócić je z odsetkami i to w umownym terminie. Ogólne zasady udzielania kredytu określone są w prawie bankowym, natomiast szczegółowe procedury w regulaminach...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadłość banku

   

  Jeżeli według bilansu aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, zarząd banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym niezwłocznie Komisję Nadzoru Bankowego, która podejmuje decyzję o zawieszeniu działalności banku, a następnie decyzję o jego przejęciu przez inny...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /6 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja, przejęcie banku

   

  Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, Komisja Nadzoru Bankowego może podjąć decyzję o:

   

  1) przejęciu banku przez inny bank, za zgodą banku przejmującego,

  2) likwidacji banku,

  3) wystąpieniu do Rady...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /4 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór bankowy

   

  Stosownie do postanowień umowy międzynarodowej lub na zasadzie wzajemności nadzór nad działalnością oddziału lub przedstawicielstwa banku zagranicznego w kraju oraz oddziału lub przedstawicielstwa banku krajowego za granicą może być wykonywany w zakresie uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /8 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególne obowiązki i uprawnienia banków

   

  W celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym.

   

  Bank może potrącić ze swego długu wierzytelność, której termin...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /14 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

   

  Banki - na zlecenie - mogą udzielać gwarancji bankowych i poręczeń. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowe rozliczenia pieniężne

   

  Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta. Rozliczenia pieniężne są...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /3 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Banki w formie spółki akcyjnej

   

  Bank w formie spółki akcyjnej może być utworzony na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, z zachowaniem trybu określonego w przepisach Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych. Funkcję organu nadzoru pełni rada nadzorcza, składająca się co najmniej...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Emma Dodano /07.04.2011 Znaków /5 505

  praca w formacie txt

Do góry