Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje środków kontroli wg. k.p.a.

  Środki kontroli wg k.p.a. można podzielić na:

  I. Ze względu na przedmiot rozstrzygnięcia:

  - zwyczajne ( odwołanie, zażalenie)

  - nadzwyczajne ( wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, sprzeciw prokuratora, skarga w sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną, zmianę lub uchylenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty i koszty postępowania

  Mogą wystąpić takie sytuacje, gdy strona wnosząc o wszczęcie postępowania, wnosi z góry opłatę skarbową. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów, organ wyznacza jej termin do wniesienia należności nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły wydawania postanowień wg. k.p.a.

  W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

  Postanowienie powinno zawierać:

  1) oznaczenie organu administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły zawierania ugody administracyjnej

  Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed:

  - organem I instancji lub organem odwoławczym do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie, jeżeli:

  a) przemawia za tym charakter sprawy

  b) przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania

  c) nie sprzeciwia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprostowanie błędów, wyjaśnienie treści decyzji

  Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste pomyłki, organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na wniosek strony. Dokonuje tego w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  Na żądanie organu egzekucyjnego lub strony – organ administracji publicznej, który wydał decyzję jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzupełnienie decyzji (rektyfikacja)

  Strona może żądać uzupełnienia decyzji, co do rozstrzygnięcia oraz pouczenia o prawie wnoszenia środków dowodowych. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia, bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związanie doręczoną decyzją

  Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile przepisy kodeksu nie stanowią inaczej. Oznacza to, że organ nie może jej zmienić lub uchylić przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Po wniesieniu odwołania decyzja może być...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy decyzji administracyjnej, składniki dodatkowe

  Decyzja powinna zawierać:

  1.oznaczenie organu administracji publicznej

  2.datę wydania

  3.oznaczenie strony lub stron

  4.powołanie podstawy prawnej

  5.rozstrzygnięcie

  6.uzasadnienie faktyczne i prawne – można odstąpić od uzasadnienia, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie strony

  7.pouczenie, czy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje decyzji

  Decyzja administracyjna, to podstawowa ( ale nie jedyna) forma załatwienia sprawy, gdyż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części, albo w inny sposób kończą...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie z innymi organami przy załatwieniu sprawy

  Kodeks określa zasady wydawania decyzji przy współdziałaniu organów. Obowiązek współdziałania organów w procesie wydawania decyzji ustanowiony jest przede wszystkim .w przepisach prawa materialnego, gdzie używane są takie określenia jak: za zgodą, w uzgodnieniu, w porozumieniu, po zasięgnięciu opinii...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 188

  praca w formacie txt

Do góry