Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zasada dyskontynuacji prac parlamentu

  Problemem związanym z przedwczesnym zakończeniem kadencji parlamentu jest to że wniesione inicjatywy ustawodawcze nie zostały w sposób ostateczny rozstrzygnięte. W tym zakresie w Polsce obowiązuje zasada dyskontynuacji oznaczająca że wraz z zakończeniem kadencji następuje przerwanie materialnej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne przypadki przedłużenia i skrócenia kadencji parlamentu

  Zakończenie kadencji Sejmu i Senatu może nastąpić w sposób zwyczajny czyli po upływie kadencji, lub nadzwyczajny czyli przed upływem 4 lat. Ted 2 przypadek może mieć miejsce gdy Sejm podjął uchwalę o skróceniu swojej kadencji większością głosów 2/3 głosów ustawowej liczby posłów wtedy mówimy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadencja Sejmu i Senatu

  Kadencja to określony prawnie czas trwania pełnomocnictw tego organu a więc na okres na który został wybrany będzie sprawować swe funkcje w określonym składzie pochodzących z 1-ch wyborów.

  Długość kadencji Sejmu i Senatu wybierana jest na 4-y lata co uzasadnione jest z polską tradycją. Nowa Kadencja...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe różnice występujące w wyborach do Sejmu i do Senatu

  Sejm

  -wg zasady proporcjonalności wybiera się 460 posłów z list kandydatów obejmujących obszar wojew. lub części i wyłania się od 7 do 19 posłów

  -w wyborach do Sejmu obowiązuje zasada równości wyborów, podział wojew. na okręgi wyborcze według jednolitej normy przedstawicielstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura Parlamentu RP

  Parlament ma strukturę złożoną składa się 2 izb. W państwach w których wys. zasada dwuizbowości to jest to federalna struktura państwa lub czynniki natury historycznej. W unitarnych państwach demokratycznych przyjmujących zasadę dwuizbowości parlamentu 2-a pełni rolę strażnika prawa.

  Ten typ...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje referendów ogólnokrajowych na gruncie Konstytucji RP

  Referendum- bezpośrednie rozstrzyganie przez ogół uprawnionych podmiotów spraw o doniosłym znaczeniu dla państwa lub jej części w drodze głosowania.

  Klasyfikacja referendów:

  -materia referendum

  -wymagalność przeprowadzenia

  -momentu procesu legislacyjnego

  -zasięgu terytorialnego terytorium

  Ze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy demokracji bezpośredniej

  Demokracja bezpośrednia udział wszystkich członków danej wspólnoty w sprawowaniu władzy i w podejmowaniu kluczowych decyzji.

  Zgromadzenie ludowe zebranie wszystkich uprawnionych do podejmowania decyzji danej wspólnoty. Nie występuje zbyt często ze względu na liczebność współczesnych państw. Ta forma...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody ustalania wyników wyborów

  Metoda ustalania wyników wyborów- tematycznie określone sposoby przekładania liczby otrzymanych mandatów przez daną partię wedle z góry ustalonych reguł.

  Metoda Victora d’Hondta- liczba głosów oddana na poszczególne listy dzieli się przez kolejne liczby naturalne 1,2,3,4 do chwili aż otrzymamy iloraz da...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Większościowy i proporcjonalny system ustalania wyników wyborów

  Historycznie ukształtowały się 2 systemy ustalania wyników System większościowy jest systemem najstarszym na świecie. Istotą tych wyborów jest to, że mandaty przypadną tej grupie, która uzyskała większą liczbę głosów. Występuje w 2 odmianach: względnej to kandydat lub lista otrzymuje na ogół mandat...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności wyborów

  Wolne wybory to procesy zachodzące między wyłanianiem przedstawicieli w państwie demokratycznym oraz w państwach totalitarnych czy autorytarnych. W płaszczyźnie politycznej była intencja sformułowania określania w Polsce wyborów do Sejmu przeprowadzonych w 1991 r jak i wyborów do Senatu przeprowadzonych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt

Do góry