Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Skład i kompetencje Prezydium Sejmu i Senatu

  W skład prezydiów wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie, głosem doradczym są Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu.

  Kompetencje prezydiów:

  a) związane z tokiem prac izb- prawo do ustalania planów pracy izb, po zasięgnięciu opinii Konwentów Seniorów, ustalanie tzw. tygodni posiedzeń z wyprzedzeniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyłaniania i kompetencje Marszałka Sejmu i Senatu

  Marszałek jest jednoosobowym kierowniczym organem izby. Marszałek Sejmu wybierany jest przez Sejm z grona posłów, a Senatu przez senat z grona senatorów. Obaj wybierani są bezwzględną większością głosów, ale Marszałek Senatu wybierany jest w głosowaniu tajnym a Sejmu imiennym.

  Jeżeli w głosowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna Marszałka Seniora

  Marszałkowie ci powoływani są przez Prezydenta RP; Sejmowy marszałek-Senior powoływany jest z pośród najstarszych wiekiem posłów, a do pełnienia funkcji Marszałka-Seniora w Senacie, Prezydent powołuje najstarszego wiekiem senatora.

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

  Posłowie i senatorowie mogą tworzyć kluby, koła i zespoły. Nie są to organy izb tylko formy samoorganizacji dla celów wynikających z realizacji mandatu. W Sejmie klub może utworzyć 15 posłów, a w Senacie 7 Senatorów: koła liczą minimum 3 posłów lub senatorów. Podstawą tworzenia kół jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez parlamentarzystów

  Poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem korzyści majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego ani nabywać takiego majątku.

  Ustawa z 21 sierpnia 1997 r mówi że posłowie i senatorowie:

  -nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlamentarny immunitet formalny

  Immunitet mówi o dwóch aspektach:

  -procesowy-warunkiem pociągnięcia posła jest zgoda odpowiedniej izby.

  -nietykalności oznaczający zakres ograniczenia wolności parlamentarzysty

  immunitet formalny ma charakter względny, gdyż nie wyłącza czynu karalności popełnionego przez deputowanego, lecz stanowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parlamentarny immunitet materialny

  Immunitet to przywilej przysługujący ze względu na charakter wykonywanych funkcji oznaczający ujemną przesłankę procesową: ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności sądowej.

  Immunitet materialny:

  a) poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incompatibilitas parlamentarna

  Incompatibilitas został ujęty w Konstytucji przez pryzmat 2 sytuacji: niepołączalności mandatu i zakazu sprawowania mandatu. Rozróżnienie jest konieczne bo w przypadku niepołączalności mandatu deputowani mogą być powoływani na określone stanowiska państwowe i wtedy ich mandat wygasa.

  Ścisła...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie mandatu przedstawicielskiego i jego cechy

  Mandat jest to udzielone na określony czas przeważnie w wyborach pełnomocnictwo do pełnienia funkcji parlamentarnej, upoważniające oraz zobowiązujące do uczestnictwa w kształtowaniu i wyrażaniu przez parlament woli narodu.

  Charakteryzuje konstrukcję mandatu wg regulacji konstytucyjnej należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiedzenia Sejmu i Senatu

  Obradowanie Sejmu i Senatu na posiedzeniach jest zasadą konstytucyjną. Posiedzenia to obrady, objętych jednym i tym samym porządkiem. Porządek dzienny ustalają Marszałek Sejmu i Senatu po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów. Posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez prezydia lub uchwały...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /23.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry