Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Umowy o przewozy towarowe

  Umowa przewozu - Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Elementy przedmiotowo istotne umowy przewozu to rzecz, trasa, wynagrodzenie przewoźnika. . .

  Dowodem zawarcia umowy mogą być listy przewozowe, kwity bagażowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów sprzedaży

  1. Sprzedaż na próbę: Powstaje w razie wątpliwości, zawierana pod warunkiem zawieszającym że kupujący uważa towar za dobry. Umowa sprzedaży na próbę powinna zawierać termin w którym kupujący ma złożyć stosowne oświadczenie woli.

  2. Sprzedaż z prawem pierwokupu: Polega na tym że jednej ze stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia z tytułu gwarancji

  1. Usunięcie wad fabrycznych rzeczy

  2. Dostarczenie rzeczy wolnej od wad.

  Gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wad fizycznych rzeczy.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancja

  Gwarancja- powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gwarantem a kupującym i jest zapewnieniem danym przez gwaranta że jeżeli w ciągu określonego czasu okaże się że przedmiot jest wadliwy zostanie on naprawiony lub wymieniony. Dowodem zawarcia umowy gwarancji jest dokument gwarancyjny (książka, karta).

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia z tytułu rękojmi

  1. Naprawienie rzeczy

  2. Obniżenie ceny

  3. Dostarczenie rzeczy wolnej od wad

  4. Odstąpienie od umowy sprzedaży, wnosić o odszkodowanie

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rękojmia

  Rękojmia sprzedaży powstaje z mocy prawa z momentem sprzedaży jest odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedawanej. Rzecz ma wadę fizyczną jeżeli jest dotknięta wadą zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli wydana została kupującemu w stanie nie zupełnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa sprzedaży

  Każda umowa gdzie sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i ją wydać, a kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz i zapłacić cenę.

  Sprzedaż jest umową wzajemną, konsensualną, odpłatna i dwustronnie zobowiązującą. Treść umowy powinna zawierać m.in. przedmiot...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

  W przypadku niewykonania lub niena1eżytego wykonania umowy w obrocie gospodarczym mamy do czynienia z instytucją kar umownych tj. swoistego ryczałtowego odszkodowania z reguły po obu stronach umowy.

  W przypadku braku regulacji odnośnie kary umownej strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie umowy

  Umową w tym także umową gospodarczą nazywamy zgodne oświadczenie woli stron, których celem jest powstanie, przekształcenie lub zakończenie stosunku prawnego. Oświadczenie woli winno być wyrażony w sposób dostatecznie jasny, może być wyrażone przez każde zachowanie się podmiotów(art. 60kc). Umowa jako...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki zawierania umów gospodarczych

  Istnieją 3 tryby zawierania umów gospodarczych:

  1. Tryb ofertowy.

  (złożenie oferty przez oferenta i przyjęcie oferty przez zainteresowanego)

  Prosty tryb ofertowy polega na przyjęciu oferty bez negocjacji co do jej treści. Możliwe jest natomiast przejście z oferty do innych trybów ustalania treści...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 498

  praca w formacie txt

Do góry