Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie dowodowe w prawie cywilnym

  Sąd dopuszcza dowody najczęściej zgłoszone przez strony procesowe w drodze tak zwanego postanowienia dowodowego. Każde postanowienie dowodowe powinno zawierać:

  - oznaczenie faktów podlegających stwierdzeniu (precyzacja tezy dowodowej),

  - należy oznaczyć środek dowodu (czy mają to być świadkowie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady postępowania cywilnego, zasady dowodowe, zasady, co do kosztów

  Postępowanie cywilne opiera się na pewnych założeniach, które nazwano naczelnymi zasadami postępowania cywilnego. Są one wyrazem funkcjonowania praktyki sądowej i stanowią podstawę do konstrukcji szeregu norm, które w założeniu maja ułatwić poruszanie się w tej materii przez zainteresowane podmioty...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki postępowania cywilnego

  Przesłanki postępowania cywilnego to określane przez kodeks warunki, które muszą być spełnione, aby mogło ono zostać wszczęte, przeprowadzone i zakończone. Za przesłanki procesowe wg Siedleckiego należy uznawać warunki, które po:

  1. Zapewniają zgodność i ważność czynności podejmowanych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie procesu

  Proces cywilny: jest podstawową formą rozpoznawania spraw cywilnych. Wyrazem tego priorytetu jest zapis ustawowy: art. 13§ 1 - sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Procesem będziemy nazywać taki spór prawny który z woli ustawodawcy został poddany tzw. Jurysdykcji sądownictwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępowania

  Rozpoznawcze zwykłe (procesowe i nieprocesowe)

  Pomocnicze (zabezpieczające)

  Egzekucyjne

  Postępowanie rozpoznawcze.

  Celem jego jest rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w formie orzeczenia. Przy procesowym wyrok albo postanowienie, przy nieprocesowym tylko postanowienia.

  Rozpoznawcze odrębne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie sprawy cywilnej

  Sprawą cywilną są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy KPC stosuje się z mocy ustaw szczególnych. ..

  Ta ustawowa definicja sprawy cywilnej zakreśla krąg tych spraw które, z woli ustawodawcy zostały...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania cywilnego

  Podstawowym zadaniem postępowania cywilnego jest realizowanie norm prawa cywilnego materialnego w drodze ich przymusowego urzeczywistnienia. To zadanie determinuje samo pojęcie postępowania cywilnego. Pisze się ze postępowanie cywilne to prawnie uregulowany zespół działań zmierzających do:

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

  1. Agent ubezpieczeniowy.

  Jest to podmiot upoważniony przez Zakład Ubezpieczeniowy do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy powinien mieć zamieszkanie na terytorium RP, pełną zdolność do czynności prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa dostawy

  Dostawca zobowiązuje się wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, zaś druga strona ma obowiązek odbioru rzeczy i zapłacenia ceny.

  Klauzulami dodatkowymi w umowie dostawy to klauzula dostarczenia przez odbiorcę materiału z którego ma być wytworzony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja

  Spedytor w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysiania lub odbioru przesyłek albo do dokonywania innych usług związanych z ich przewozem. Spedytor sam może dokonać przewozu towarów i w takim zakresie ma prawa i obowiązki przewoźnika.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt

Do góry