Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zawieszenie postępowania cywilnego

  Z zawieszeniem postępowania mamy do czynienia, jeżeli zdarzenie, stanowiące przyczynę hamującą dalszy, prawidłowy bieg procesu, ma charakter przejściowy.

  Zawieszenia postępo­wania w ścisłym tego słowa znaczeniu można podzielić na obligatoryjne i fakultatywne.

  Zawieszenie obligatoryjne obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrzucenie powództwa

  Przyczyną odrzucenia pozwu jest brak jednej z bezwzględnych prze słanek procesowych, jeżeli nie może on być usunięty w postępowaniu lub jeśli nie został w wyznaczonym terminie uzupełniony.

  Sąd odrzuci, więc pozew:

  -, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna.

  -, jeżeli o to samo roszczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie powództwa

  Cofnięcie powództwa wiąże się ściśle z zagadnieniem odwołalności czynności procesowych. Cofnięcie powództwa następuje przez tak zwane procesowe oświadczenie powoda, że cofa powództwo. Cofnięcie powództwa w formie oświadczenia może przybrać formę ustną bądź formę pisma procesowego.

  KPC...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie terminu

  Warunki przywrócenia:

  1. Na wniosek strony

  2. Równoczesne dokonanie czynności, której terminowi uchybiono

  3. Jest dopuszczalne tylko wtedy jeżeli uchybienie pociąga dla strony ujemne skutki

  4. Uchybienie nastąpiło bez winy strony – np. udzielenie błędnej informacji przez pracownika sądu, nieprawidłowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy

  W postępowaniu cywilnym możemy wyróżnić następujące rodzaje terminów:

  • ustawowe, są terminy wyznaczone z góry przez ustawę.

  • sądowe, są wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego.

  • umowne,

  • instrukcyjne.

  Zarówno terminy ustawowe, jak i sądowe są terminami zawitymi, co oznacza, że ich...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszczęcie procesu a wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania cywilnego zmierza do zrealizowania przez konkretny podmiot ochrony jego praw i następuje przez wytoczenie po­wództwa. Powództwo jest wnioskiem skierowanym do sądu o wszczęcie procesu cywilnego.

  Moment wszczęcia postępowania jest niezmiernie ważny, ponieważ łączy się z nim szereg...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki formalne pozwu

  Pozew powinien czynić zadość warunkom przepisanym przez k.p.c. Warunki te dotyczą formy i treści pozwu. Warunki formalne pozwu są te same, co dla każdego pisma procesowego, będącego pierwszym pismem w sprawie, a ponadto powinien zawierać warunki szcze­gólne

  1) dokładne określenie żądania — zależnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest pozew?

  Pozew jest pismem procesowym, za pomocą, którego następuje wyto­czenie powództwa w procesie cywilnym, wnoszonym do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo do rozpoznania konkretnej sprawy.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo i jego rodzaje

  Powództwo - według W Siedleckiego i Z. Świebody — jest złożo­nym do sądu wnioskiem o przeprowadzenie procesu cywilnego. Treścią powództwa jest żądanie urzeczywistnienia w konkretnym wypadku ozna­czonej normy prawnej przez wydanie orzeczenia sądowego określonej, treści; żądanie to jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /2 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dowodów

  KPC zawiera różnego rodzaju dowody:

  -Dowód z dokumentu,

  -Dowód z zeznań świadków,

  -Dowód z opinii biegłych,

  -Oględzin,

  -Inne środki dowodowe a jako dowód posiłkowy (akcesoryjny) to dowód z przesłuchania stron,

  Dowód Z dokumentu: dokumentem w szerokim tego słowa znaczeni jest każda wiadomość...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 799

  praca w formacie txt

Do góry