Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  System prawa

  System jest to pewna całość rzeczy, zjawisk bądź twierdzeń na ich temat. o systemie możemy mówić wówczas, gdy mamy do czynienia z całościowym ujęciem myślowym elementów znajdujących się w rzeczywistości. Jeszcze inaczej- systemem jest pewna konstrukcja myślowa porządkująca w oparciu o pewne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo międzynarodowe prywatne

  Od tak rozumianego prawa międzynarodowego publicznego należy odróżnić prawo międzynarodowe prywatne. Prawo to jest częścią wewnętrznego systemu prawa danego państwa. Zawiera ono normy prawne regulujące zasady i tryb rozstrzygania kwestii cywilnoprawnych powstających na styku systemu prawa danego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo krajowe a umowy międzynarodowe

  Konwencja Wiedeńska z 23.05.1969r. o prawie traktatów definiuje w art. 2 ust. 1 umowę międzynarodową jako międzynarodowe porozumienie zawarte w formie pisemnej i podlegające zasadom prawa międzynarodowego przez podmioty społeczności międzynarodowej posiadające tzw. zdolność traktatową. Współcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

  Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawna konfucjanizmu

  Nazwa „konfucjanizm” pochodzi od nazwiska Konfucjusza, twórcy głównej chińskiej doktryny społeczno- normatywnej, przeniesionej także do innych państw, m. in. do. Japonii, Korei, Indochin, Malezji. Konfucjańską kulturę prawną przenika idea porządku- przekonanie, że sztuczne porządki społeczne są...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawna islamu

  Nazwa „ islam” pochodzi od arabskiego słowa aslama- poddać się. Kultura prawna islamu jest integralnym składnikiem monoteistycznej religii islamu. Islam jako kultura prawna wyróżnia się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura common law

  Nazwa common law, dosłownie prawo powszechne, oznacza prawo jednolite, zunifikowane w skali kraju. Różni się ono zarówno od prawa zwyczajowego, jak i prawa stanowionego. Z nazwą common law związała się bardzo ściśle nazwa equity- słuszność, a zasadnicze różnice między common law a pozostałymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura prawa stanowionego

  Kultura prawa stanowionego, oparta na stanowieniu, jako głównym jej sposobie powstawania prawa, należy do najstarszych i jednocześnie mających najszerszy zasięg geograficzny kultur prawnych. Pierwsze przejawy tej kultury występowały już w najstarszych systemach prawnych świata- egipskim, mezopotamskim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kultury prawne

  Pojęciu kultury prawnej przypisywane są duże walory opisowe, ocenne i porządkujące, wyróżniające ją od innych form kultury normatywnej- religijnej, moralnej, politycznej. Kulturę prawną definiować można w dwojaki sposób:

  jako stosunek wszystkich członków określonej grupy społecznej do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm prawniczy

  (O. W. Holmes, J.C. Gray, R. Pound) Funkcjonalizm prawniczy pomija zagadnienie istoty prawa i zajmuje się jego działaniem. Wedle tej koncepcji, prawnik powinien zajmować się przewidywaniem skutków wywoływanych przez prawo, a więc polem działania prawnika jest prawo w działaniu.

  Prawo jest tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /czeslaw Dodano /22.03.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt

Do góry