Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

  Ar. 1 84 Ustawy zasadniczej stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej. a kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd powszechny

  Konstytucja w art. 177 stanowi, że sądy powszechne sprawują wymiar i sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.

  Szczegółowy ustrój, organizację i funkcjonowanie sądów powszechnych z 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP - Sąd Najwyższy

  Jest on organem wymiaru sprawiedliwości. wyłącznie w tych sprawach, które ustawowo należą do jego właściwości. Zasadnicze znaczenie dla jego pozycji ustrojowej i funkcji ma art. 183 ust. 1 Konstytucji. Stanowi on, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiar sprawiedliwości RP

  Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe (art. 175 Konstytucji).

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luki w prawie

  Statyka i dynamika stosunków społecznych jest najczęstszą przyczyną tego, że prawodawca czegoś nie przewidział, a co za tym idzie nie uregulował w obowiązującym prawie.

  Zjawisko luki w prawie ma miejsce wówczas, gdy w obowiązującym prawodawstwie brak jest normy, która mogłaby być zastosowana w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody wykładni prawa

  1. metoda gramatyczna (językowa)- jej istotą jest ustalenie znaczenia normy w oparciu o analizę tekstu normatywnego; jego analiza gramatyczna, analiza słownego sformułowania przepisu stanowi zawsze punkt wyjścia w procesie wykładni; metoda ta pozwała interpretatorowi na ustalenie znaczenia normy prawnej za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podziały wykładni prawa

  Odpowiadając na pytanie, dokonuje wykładni, możemy jednocześnie odpowiedzieć na pytania, w jakim trybie jest ona czyniona oraz, jaka jest moc wiążąca tej wykładni. W zależności od podmiotu dokonującego wykładni, wyróżniamy wykładnię autentyczną, legalną, praktyczną (sądową) i doktrynalną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykładnia prawa

  Wykładnią prawa określa się ogół rozumowań zmierzających do znalezienia norm prawnych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz ustalenia ich znaczenia.

  Wykładnia prawa definiowana jest też szerzej, jako wydobywanie norm obowiązujących przepisów prawnych oraz ustalanie ich znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązywanie prawa

  Następstwem obowiązywania normy prawnej jest wymóg stosowania się do tej normy w określonym czasie, w którym ona obowiązuje, na wskazanym przez c normę terytorium (przestrzeń) i przez adresatów, do których została zaadresowana. Trzy koncepcje uzasadniające obowiązywanie norm prawnych:

  a) uzasadnienie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /3 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie prawa

  Stosowanie prawa polega na podejmowaniu przez kompetentny organ państwowy wiążących, indywidualnych i konkretnych decyzji prawnych na podstawie obowiązujących norm prawnych.

  Organ państwowy jest kompetentny. jeżeli w systemie prawnym znajduje s norma upoważniająca ten organ do działania w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /ziutek Dodano /22.03.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt

Do góry