Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji

   

  Przez formę działania administracji należy rozumieć określony prawnie typ konkretnej czynności organu administracyjnego. Znane są następujące formy działania administracji:

  Stanowienie przepisów prawnych (tzw. aktów administracyjnych ogólnych albo normatywnych). Organ administracyjny ma prawo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej

   

  Działalność administracyjną prowadzą urzędy administracji publicznej. Wśród nich wyróżniamy organy administracji rządowej i samorządowej.

  Zależnie od przedmiotu działania i jej zakresu, charakter organu, składu i innych okoliczności, występuje kilka podziałów organów administracyjnych. Odnoszą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

   

  Administracja – (zarząd, zarządzanie) – pojęcie używane w dwojaki sposób, oznacza jedną z podstawowych dziedzin działalności państwowej polegającej na zarządzaniu bądź ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem. Jest jedna z trzech dziedzin działalności państwa (ustawodawstwo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /barbara Dodano /26.03.2011 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej

   

  Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych.

  Rozstrzyganie sporów i innych spraw poddanych ich właściwości, należ do sądów i trybunałów. Sądy i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /14 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny

   

  Istotą samorządu terytorialnego jest oddanie w ręce lokalnej społeczności zarządu na danym terenie. W drodze wyborów wyłania ona organy samorządu, które w ramach kompetencji przyznanych przez ustawy wykonują swoje funkcję w sposób niezależny od administracji państwowej.

  Jednostką samorządu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy rządowej administracji specjalnej w terenie

   

  Terenowymi organami administracji specjalnej są organy terenowe podporządkowanie bezpośredni ministrom, a także niektóre inne jednostki i osoby realizujące zlecone im zadania administracyjne.

  Organy administracji specjalnej zajmują się tylko oznaczonym działem spraw, podobnie jak to czyni minister na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

   

  Terenowymi organami administracji ogólnej są wojewodowie i podporządkowanie im organy. Zarządzają oni na terenie województwa tymi sprawami, które nie należą do kompetencji samorządu terytorialnego działającego w gminach i – w postaci sejmików – na szczeblu wojewódzkim oraz które nie zostały przekazane...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd

   

  Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

  Etap pierwszy

  Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezes Rady Ministrów

   

  Premier kieruje pracami rządu i zapewnia realizację jego polityki, wydaje rozporządzenia, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracowników administracji rządowej.

  Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzecznik Praw Obywatelskich

   

  Stoi na straży praw i wolności obywatela określonych w konstytucji i innych przepisach prawa.

  Jest powołany przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat. W swojej działalności dysponuje niezawisłością.

  Nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Liliana Dodano /26.03.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt

Do góry