Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Podmioty stosunków cywilnoprawnych

   

  KC mówi, że podmiotem stosunku cywilnoprawnego są:

  a. osoby fizyczne – atrybutem każdej osoby fizycznej jest zdolność prawna (możność

  bycia nosicielem [podmiotem] praw lub obowiązków), która przysługuje każdemu

  człowiekowi w takim samym zakresie. Zdolność prawną nabywa się z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego

   

  PC zajmuje się tylko stosunkami cywilnoprawnymi. Są to stosunki między autonomicznymi

  podmiotami. Autonomiczność ta wyraża się przede wszystkim w:

  a. braku władczego podporządkowania jednego podmiotu drugiemu podmiotowi; cechą

  stosunku cywilnoprawnego jest brak prawnej kompetencji organu publicznego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo cywilne

   

  Prawo cywilne jest powszechnie uznaną i skodyfikowaną gałęzią prawa, będącą przedmiotem

  odrębnej dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Stanowi ono zarazem trzon prawa prywatnego.

  Normy prawa cywilnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym

  przysługują własne i prawnie chronione...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pierwokupu

   

  Prawo pierwokupu (art. 596 i n. KC) polega na tym, że określonemu podmiotowi przysługuje

  pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, w razie gdyby jej właściciel zawarł umowę

  sprzedaży z innym podmiotem (może się także odnosić do sprzedaży praw).

  Źródłem prawa pierwokupu może być:

  - umowa

  -...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /9 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa sprzedaży

   

  Umowa sprzedaży uregulowana została w art. 535 i n. KC, jako umowa obligacyjna.

  Sprzedaż – sprzedawca zobowiązuje się wobec kupującego do przeniesienia własności rzeczy

  i wydania jej kupującemu, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę. Są to elementy

  przedmiotowo istotne (essentialia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za czyn własny

   

  Odpowiedzialność za czyn własny – oparta jest na zasadzie winy. Wyraźnie wskazuje na to

  art. 415 KC, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest

  do jej naprawienia”

  Nie ma tutaj domniemania winy, trzeba aby osoba poszkodowana udowodniła winę sprawcy.

  Za czyn...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa przedwstępna

   

  Umowa przedwstępna – jest umową obligacyjną (może mieć charakter jednostronnie albo

  dwustronnie zobowiązujący); jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w

  przyszłości oznaczonej umowy, którą określa się mianem umowy przedwstępnej (art. 389

  KC), która jest świadczeniem i zawiera się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zmiany okoliczności na niewykonanie zobowiązania (klauzula REBUS SIC STANTIBUS)

   

  Strony zamierzając umowę dokonują tzw. „milczącego zastrzeżenia”, że wykonają umowę

  zgodnie z jej treścią tylko wtedy, gdy ogólne przesłanki jej zawarcia nie ulegną w przyszłości

  zmianie tzw. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS.

  Zwrot ten stosowany jest obecnie w szerszym znaczeniu: na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonanie zobowiązań i skutki niewykonania zobowiązań

   

  Jeżeli chodzi o wykonanie zobowiązań, to należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  1) zobowiązania powinny być wykonywane zgodnie z treścią

  2)jakość świadczenia – jeżeli strony nie umówią się inaczej, to KC przewiduje, że dłużnik

  powinien z należytą starannością wykonać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /6 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązanie pieniężne

   

  Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

  wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

  pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

  rzeczy.

  KONSEKWENCJE PRAWNE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /patrycja Dodano /28.03.2011 Znaków /2 699

  praca w formacie txt

Do góry