Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Postliminium

  Jeńcy wojenni stawali się zawsze niewolnikami. W ten sposób niewolnikiem mógł się stać nawet obywatel rzymski, ale przed konsekwencjami capitis deminutio maxima chroniły go dwie fikcje:

  jeżeli jeniec powrócił z niewoli, jego prawa jako człowieka wolnego odżywały na podstawie tzw. ius postliminii...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne

  Osobami prawnymi w prawie rzymskim były a) związki osób – korporacje (universitatis), stowarzyszenia (sodalitates), gminy (muncipia) oraz b) masy majątkowe – fundacje, którym prawo nadaje w pewnym zakresie podmiotowość prawną.

  Korporacje w Rzymie znane już były w okresie obowiązywania Ustawy XII Tablic...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych jest to zdolność do tego, aby za pomocą czynności prawnych kształtować sytuację prawną własną lub innych osób.

  Zdolność do czynności prawnych w prawie rzymskim ograniczały trzy czynniki: płeć, wiek i stan umysłowy.

  Płeć. Niewiasty według prawa rzymskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć obywatelska i jej uszczuplenie

  Cześć obywatelska (existimatio) miała nie mały wpływ na sytuację prawną człowieka wolnego.

  Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej, a więc uszczerbek na pełnej wartości jednostki w społeczeństwie. Takie uszczuplenie czci przewidywały zarówno ustawy, jak i edykt pretorski.

  Stróżem czystości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status familiae

  Obywatel rzymski mógł być albo osobą nie podlegającą niczyjej władzy, czyli sui iuris, albo też podlegającą władzy męskiego zwierzchnika familii, czyli osobą alieni iuris. Pełną zdolność prawna miała tylko osoba sui iuris, a jeśli była płci męskiej, to bez względu na jej wiek, nosiła miano...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status civitatis

  W starożytności obywatelstwo miało istotny wpływ na zdolność prawną, ze względu na obowiązującą wówczas zasadę osobowości prawa. W myśl tej zasady każdy obywatel rządził się prawem tej gminy czy civitas, do której należał.

  W starożytnym Rzymie istniały trzy zasadnicze kategorie mieszkańców:...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowisko prawne wyzwoleńców

  Wyzwoleniec nazywał się libertus albo libertinus. Obywatelem rzymskim stawał się tylko wyzwolony przez obywatela w sposób formalny. Wyzwoleniec Latyna stawał się Latynem, peregryna – peregrynem.

  Wyzwoleńcy wszystkich kategorii byli upośledzeni zarówno w sferze prawa publicznego, jak i prywatnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby wyzwalania niewolników

  Wyzwolenie to manumissio. Właściciel w ramach swoich uprawnień mógł wyzwolić niewolnika. Na skutek wyzwolenia niewolnik mógł stać się od razu obywatelem rzymskim, jeżeli został wyzwolony przez obywatela rzymskiego za pomocą jednego z uznawanych przez ius civile sposobów wyzwolenia, czyli w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie prawne niewolników

  Niewolnik to servus, mancipium lub po prostu homo, niewolnica – ancilla. Właściciel niewolnika to jego pan – dominus, a jego władza nad niewolnikiem zwie się potestas.

  Niewolników w prawie rzymskim traktowano jak rzeczy. Był on instrumentum vocale. Właściciel miał wobec niewolnika vitae necisque potestas...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie niewoli

  Niewola była stanem dziedzicznym, stan ten przechodził na dzieci poprzez matkę. Urodzenie się z matki niewolnicy było jednym ze sposobów powstania niewoli. Jeżeli jednak matka w czasie ciąży choćby na chwilę odzyskała wolność, to dziecko rodziło się wolne.

  Innym sposobem popadnięcia w niewolę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt

Do góry