Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana podmiotu zobowiązania

  Cesja (cessio), przelew – przeniesienie wierzytelności na inną osobę przez czynność prawną. Dotychczasowy wierzyciel to cedent, a nowy – cesjonariusz. Namiastkami cesji były na pewno nowacja i zastępstwo procesowe, natomiast trzeci etap rozwojowy, zaznaczony przez wprowadzenie actio utilis, może być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocnienie zobowiązań

  Normalną gwarancją wykonania obowiązku dłużnika była ochrona procesowa (za wyjątkiem zobowiązań naturalnych). Jednym z zabezpieczeń wierzytelności było rzeczowe prawo zastawu. Dodatkowymi zabezpieczeniami ze strony dłużnika był:

  a) ustanowienie kary umownej,

  c) ponowne przyrzeczenie zapłaty...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwłoka i jej skutki

  Zwłoka (mora) – niewykonanie zobowiązania w terminie z przyczyn zależnych od stron, mogła pociągać za sobą modyfikację świadczenia.

  Zwłoka dłużnika (mora debitoris) – powstawała gdy należność była już wymagana, a opóźnienie świadczenia nie było usprawiedliwione. Przy zobowiązaniach...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina i jej stopnie – zasady odpowiedzialności zawinionej

  Przez winę (culpa) rozumie się subiektywny stosunek jakiegoś podmiotu do jego obowiązku zachowania się, wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności, albo z treści stosunku prawnego, jaki łączy go z innym podmiotem.

  Miernikiem winy jest stopień. Dawne prawo rzymskie znało tylko dwa stopnie winy:...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoda i sposoby jej naprawienia

  Szkoda to nic innego jak naruszenie interesu wierzyciela, który wyraża się w jego prawie podmiotowym chronionym przez obowiązujący porządek prawny. Może to być uszczerbek w majątku wierzyciela, ale w równym stopniu uszczerbek w innych dobrach materialnych, jak i niematerialnych podlegających...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki niewykonania zobowiązań

  Jeżeli dłużnik nie wykonał zobowiązania, ponosił z reguły odpowiedzialność wobec wierzyciela, który na drodze sądowej mógł domagać się świadczenia, a w braku takiej możliwości – pokrycia powstałej szkody. Ale zasada ta uznawała liczne wyjątki.

  Wolny od odpowiedzialności był dłużnik, którego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania specyficzne i gatunkowe

  Rzecz będącą przedmiotem świadczenia można oznaczyć wg cech indywidualnych (species) albo wg przynależności do gatunku (genus).

  W przypadku rzeczy określonej gatunkowo świadczenie jest zawsze możliwe do wykonania, dopóki istnieje gatunek. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy ponosił...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zobowiązania

  Treścią każdego zobowiązania jest spełnienie jakiegoś świadczenia w przyszłości. Rzymianie przedmiot świadczenia określali jako dare, facere i praestare.

  dare (dać) – oznaczało przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy lub ustanowienie dla niego ograniczonego prawa rzeczowego (np. przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania solidarne

  Specyfika tego typu zobowiązań polega na tym że, pomimo wielości podmiotów świadczenie jest tylko jedno, a uprawnienia czy obowiązki współuczestników dotyczą tego jednego świadczenia w całości. Zobowiązanie solidarne mogło mieć miejsce zarówno po stronie wierzycieli (solidarność czynna) jak i po...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania stricti iuris i bonae fidei

  Ze względu na zakres ochrony procesowej zobowiązania dzieliły się na stricti iuris i bonae fidei. Zobowiązania „ścisłego prawa” wywodziły się z dawnego ius civile. Wiązały one strony dokładnie według treści stosunku prawnego. Przy umowach zaskarżalnych zobowiązania stricti iuris powstawały z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry