Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakty literalne

  Kontrakty literalne zawierane litteris, polegały na tym, że osiągnięte porozumienie trzeba było wyrazić w postaci formalnego wpisu do księgi rachunkowej.Wpływy i wydatki były notowane w domowych księgach rachunkowych, a dokonywane wpisy miały dwojaki charakter prawny:

  - do powstania nowych zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stypulacja

  Stipulatio – ustne przyrzeczenie spełnienia świadczenia, złożone w formie bezpośredniej wymiany pytania i odpowiedzi pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

  Przyjmujący przyrzeczenie to stipulator, składający przyrzeczenie – promissor. Pomiędzy tymi osobami zawiązywał się osobisty węzeł obligacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje kontraktów werbalnych

  Kontrakty werbalne, zawierane verbis, wymagały wypowiedzenia określonych słów pomiędzy osobami równocześnie obecnymi. Moment ten decydujący o powstaniu zobowiązania był uprzednio przygotowany przez porozumienie.

  Do tej grupy należała sponsio i formy pochodne, jak np. stipulatio, fideipromissio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zastawniczy (pignus)

  Był to kontrakt, w którym zastawca wydawał zastawnikowi jakąś rzecz w posiadanie na zabezpieczenie istniejącego długu, a zastawnik zobowiązywał się zwrócić tą rzecz w razie spłaty długu lub też wydać zastawcy nadwyżkę ponad ten dług, uzyskaną ze sprzedaży rzeczy zastawionej.

  Pignus należał do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przechowanie (depositum)

  Depositum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, bonae fidei. Jego treścią był obowiązek bezpłatnego przechowania cudzej rzeczy.

  Składający rzecz na przechowanie to deponent, a przechowawca – depozytariusz. Deponent:  

  a) nie musiał być właścicielem rzeczy,

  b) pozostawał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyczenie (commodatum)

  Użyczenie to bezpłatne korzystanie z cudzej rzeczy w zakresie ustalonym przez strony, bez prawa do pobierania pożytków.

  Commodatum był kontraktem realnym, dwustronnie zobowiązującym niezupełnym, ocenianym wg bonae fidei. Przedmiotem użyczenia były rzeczy niezużywalne najczęściej ruchomości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka (mutuum)

  Pożyczka rzymska występowała w dwóch postaciach: starszej – nexum i nowszej – mutuum.

  Nexum – była to pożyczka archaicznego prawa. Dochodziła do skutku w sposób formalny podobnie jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowana. Wierzyciel, jeżeli nie otrzymał swoich należności w terminie, mógł...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych

  Kontrakt była to umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne wg ius civile.

  Kontrakty realne dochodziły do skutku re, tzn. że wiążące i zaskarżalne stawały się dopiero wtedy, gdy pomiędzy stronami nastąpiło przesunięcie majątkowe w postaci wydania rzeczy. Nie wystarczało samo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie zobowiązań wg. prawa pretorskiego

  Umorzenie zobowiązania wg ius honorarium polegało na tym, że dłużnik pozwany o spełnienie świadczenia bronił się „przy pomocy zarzutu” (ope exceptionis) i w ten sposób paraliżował powództwo.

  Pactum de non petendo – nieformalna umowa, w której wierzyciel rezygnował wobec dłużnika z dochodzenia swojej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umorzenie zobowiązań wg. prawa cywilnego

  Umorzenie zobowiązania wg ius civile dokonywało się z mocy samego prawa (ipso iure) i powodowało definitywne rozwiązanie węzła obligacyjnego ze skutkiem wobec wszystkich zainteresowanych.

  Rzeczywiste wykonanie zobowiązania to solutio, przy długach pieniężnych zwane zapłatą. Jest to najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /17.11.2011 Znaków /3 238

  praca w formacie txt

Do góry