Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Kontrakty nienazwane

  Kontrakty nienazwane (contractus innominati) dochodziły do skutku podobnie jak kontrakty realne: nie wystarczyło samo porozumienie, ale jedna ze stron musiała spełnić swoje świadczenie. W tym momencie zawiązywał się dopiero węzeł obligacyjny i powstawała podstawa do żądania, ażeby i druga strona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie (mandatum)

  Zlecenie było kontraktem konsensualnym, z którego powstawało zobowiązanie dwustronnie zobowiązujące niezupełnie. Była to prawna forma korzystania z usług innych osób wolnych. Polegało ono na tym, że przyjmujący zlecenie (mandatariusz) zobowiązywał się wobec dającego zlecenie (mandator, mandant) do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka (societas)

  Historycznym zaczątkiem późniejszej spółki zarobkowej była wspólnota spadkobierców – consortium. Societas – był to związek dwóch lub więcej wspólników (socii), którzy zobowiązywali się dążyć do osiągnięcia wspólnych celów przy użyciu wspólnych środków personalnych i rzeczowych.

  Celem spółki był z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem dzieła (locatio - conductio operis)

  Treścią tego kontraktu było to, że wykonawca (conductor) zobowiązywał się wykonać dla zamawiającego (locator) określone dzieło (opus), zamawiający zobowiązany był do zapłacenia mu umówionego wynagrodzenia.

  Była to forma korzystania z cudzej pracy, ale nie chodziło tutaj o ilość pracy, lecz o jej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem pracy (locatio - conductio operarum)

  Na podstawie LC operarum najemnik (locator) zobowiązywał się do wykonania dla pracodawcy (conductor) określonych prac (operae), w zamian pracodawca zobowiązywał się do zapłacenia umówionego wynagrodzenia (pensio).

  Najem pracy miał w Rzymie bardzo wąskie zastosowanie, przyczyną tego było rozwinięte na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem rzeczy (locatio - conductio rei)

  Rzymski najem był prawną formą odpłatnego korzystania z cudzych rzeczy i usług. Locatio conductio (LC) była kontraktem konsensualnym, dwustronnie zobowiązującym zupełnym. Zarówno locator jak i conductor odpowiadali za omnis culpa, obaj mieli korzyści z kontraktu LC. Należność za korzystanie z cudzych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za wady towaru

  Sprzedawca ponosił odpowiedzialność (rękojmi) za to, że sprzedał rzecz cudzą lub własną, na której było ustanowione ograniczone prawo rzeczowe. Taka rzecz miała wadę prawną.

  Osoba trzecia mogła zrealizować swoje prawo rzeczowe w procesie przeciw nabywcy i odebrać mu rzecz obciążoną wadą prawną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymogi co do towaru i ceny sprzedaży

  Towarem mogła być rzecz dopuszczona do obrotu gospodarczego, zarówno materialna – res corporalis, jak i niematerialna – res incorporalis. Mogły to być również rzeczy cudze, a to dlatego, że sprzedawca nie miał obowiązku przeniesienia własności na rzeczy sprzedanej.

  Kupno dotyczyć mogło rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kupno - sprzedaż (emptio - venditio)

  Był to kontrakt konsensualny, na którego podstawie jedna strona, zwana sprzedawcą (venditor), zobowiązywała się do przeniesienia i zapewnienia spokojnego posiadania jakiejś rzeczy (merx – towar) na drugą stronę, zwaną kupującym (emptor). Kupujący zaś zobowiązywał się wzajemnie do przeniesienia na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje kontraktów konsensualnych

  Kontrakty konsensualne dochodziły do skutku consensu, a więc przez porozumienie stron (consensus – porozumienie, zgoda), oczywiście objawione na zewnątrz, bez jakichkolwiek dalszych wymogów.

  Rzymskie ius civile znało tylko cztery kontrakty konsensualne: emptio venditio (sprzedaż), locatio conductio (najem)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt

Do góry