Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rabunek (rapina)

  Była to kradzież gwałtowna, dokonana połączonymi siłami uzbrojonej bandy (rapina). Pretorowie ogłosili w edykcie, że w tych przypadkach zawsze będą udzielali powództwa na poczwórną wartość rzeczy zrabowanych (quadruplum), ale tylko w ciągu roku, potem już tylko na simplum (pojedynczą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kradzież (furtum)

  „Kradzież jest to umyślny zabór rzeczy dla osiągnięcia korzyści, i to bądź samej rzeczy, bądź też jej używania lub posiadania”. Wymogiem było zawsze rozmyślne działanie wbrew woli właściciela i chęć zysku. Kradzież w Rzymie mogła polegać na całkowitym zaborze cudzej rzeczy (furtum rei) albo na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestępstwa prawa prywatnego

  Drugim obok kontraktów źródłem powstawania zobowiązań były – wedle systematyki przyjętej przez Gaiusa w Instytucjach – delicta (odpowiednik dzisiejszych „czynów niedozwolonych”, traktowanych jako źródło odpowiedzialności cywilnej), rozumiane jako przestępstwa prawa prywatnego.

  Rodziły one...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio)

  Pretor zapowiedział w edykcie: „jeżeli ktoś będzie prowadził sprawy drugiego lub sprawy tego, który zmarł, udzielę z tego tytułu powództwa”.

  Węzeł obligacyjny zawiązywał się przez podjęcie czynności przez gestora bez porozumienia z drugą stroną albo bez wiedzy zainteresowanego (dominus negotii)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpodstawne wzbogacenie w prawie rzymskim

  Juryści epoki republikańskiej głosili zasadę, że można domagać się od kogoś zwrotu tego, co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny.

  Bezpodstawne wzbogacenie jakiejś osoby musiało pierwotnie następować przez nieuzasadnione nabycie prawa własności. W następnym etapie zaczęto udzielać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zobowiązania jak gdyby z kontraktów (quasi ex contractu)

  Do zobowiązań quasi ex contractu zalicza się: prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (negotiorum gestio), bezpodstawne wzbogacenie się. To były najważniejsze zobowiązania, które powstawały ze zdarzeń quasi ex contractu.

  Ponadto Instytucje Justyniana zaliczały do tej kategorii jeszcze zobowiązania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta legitima

  Były to umowy, które uzyskały ochronę procesową w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (okres dominatu). Formą ochrony była condictio ex lege. Znane były trzy pacta legitima:

  nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale)

  nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) – na podstawie tej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta praetoria

  Były to nieformalne umowy uznane i chronione według prawa pretorskiego. Pacta praetoria sankcjonowały umowy, w których przyrzeczenie składała tylko jedna strona.

  Do najbardziej typowych paktów pretorskich należały:

  pactum iusiurandum voluntarium (w sprawie dobrowolnej przysięgi) – strony, aby...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta adiecta

  Były to „umowy dodatkowe”. Aby stały się zaskarżalne, musiały być dodane do kontraktu w chwili jego zawarcia (in continenti). Pacta adiecta zwiększały bądź zmniejszały zakres obowiązków dłużnika.

  Jeżeli zostały dodane w pewnym odstępie czasu od chwili zawarcia kontraktu (ex intervallo) mogły...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta i ich rodzaje

  Pacta – były to umowy, które nie były kontraktami. Były umowami nieformalnymi. Dochodziły do skutku przez osiągnięcie prostego porozumienia (solo consensu). Pacta częste i ważne uzyskiwały ochronę procesową, przez co stawały się kontraktami.

  Pacta nuda – były to gołe umowy, pozbawione ochrony...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Donat Dodano /18.11.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry