Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie własności

  W Instytucjach Gaiusa, a także w wypowiedziach jurystów, które zostały umieszczone w Digestach, nie można znaleźć definicji „prawa własności”. Jedyna próba znajduje się w Instytucjach justyniańskich, gdzie określa się własność jako pełne władztwo na rzeczą (plena in re potestas).

  Własność...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona posiadania

  Pretor chronił posiadaczy udzielając im interdyktów, które były środkami ochrony pozaprocesowej.

  Interdykty retinendae possessionis służyły do ustalenia, który z przeciwników „utrzyma się” przy posiadaniu rzeczy spornej:

  interdykt uti possidetis dotyczył posiadania nieruchomości; przy posiadaniu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne posiadania

  Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne:

  możliwość nabycia – poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem – prawa własności

  osobna ochrona posiadania tzw. ochrona posesoryjna.

  Skutki...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje posiadania

  Possessio civilis – władztwo faktyczne sprawowane corpore, ale z wolą podobną do woli właściciela tzn. z zamiarem zatrzymania rzeczy posiadanej wyłącznie dla siebie (animus possidendi) i w oparciu o podstawę uznaną przez prawo cywilne. Takie posiadanie wywierało doniosłe skutki w sferze prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota posiadania

  Obok ochrony praw rzeczowych, skuteczniej poprzez actiones in rem, w prawie rzymskim otaczano również niektóre stany faktyczne. Do tego celu służyły interdykty, jako środki ochrony pozaprocesowej. Takiej ochronie podlegało przede wszystkim posiadanie, które jako stan faktyczny interesuje prawnika ze względu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje rzeczy

  Rzymianie nie definiowali pojęcia rzeczy, pojęcie res zarysowuje się bliżej poprzez podziały rzeczy. Najważniejszym z nich był podział na rzeczy materialne (res corporales) – takie, które można dotknąć – oraz przeciwstawne rzeczy niematerialne (res incorporales) – takie, których nie można dotknąć...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces kognicyjny

  Ukształtował się jako jedyny sposób dochodzenia roszczeń wynikających z prawa prywatnego dopiero w okresie dominatu.

  Jednofazowe postępowanie toczyło się w całości przed sędziami – urzędnikami państwowymi. Na najniższym szczeblu sądzili w sprawach drobniejszych urzędnicy municypalni. Właściwymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces reskryptowy

  Jest on odmianą procesy kognicyjnego. Już w okresie pryncypatu sędzia mając trudności w rozwikłaniu jakiegoś problemu prawnego, mógł zwrócić się do cesarza z prośbą o rozstrzygnięcie jego wątpliwości. To samo mogły drogą listowną czynić osoby prywatne, przedstawiając opis stanu faktycznego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apelacja

  W procesie kognicyjnym dopuszczono kontrolę wyroków poprzez apelację (appelatio). Wnosiła ją strona niezadowolona z wyroku, czy to z powodu naruszenia prawa procesowego, czy też prawa materialnego. Terminy były początkowo krótkie : apelację ustną należało wnieść w dniu wydania wyroku, pisemną zaś...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody w procesie kognicyjnym

  Postępowaniem dowodowym kierował sędzia, którego zadaniem było należyte wyjaśnienie okoliczności sprawy, na podstawie dowodów przedstawionych przez strony. Niektórzy autorzy mówią o wprowadzeniu tzw. legalnej teorii dowodów, polegającej na narzuceniu sędziemu sztywnych reguł dotyczących ich oceny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Roch Dodano /18.11.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry