Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność procesowa a legitymacja procesowa

  O ile zdolność procesowa była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany, o tyle legitymacja procesowa była uprawnieniem do występowania w procesie w konkretnej sprawie.

  Czynna legitymacja procesowa – w charakterze powoda;

  Bierna legitymacja procesowa – w charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesowa w prawie rzymskim

  Zdolność procesowa, to zdolność do przedsiębrania czynności, które w procesie sądowym wywołają określony skutek prawny (np. uznanie przez pozwanego roszczeń powoda prowadziło do wyroku zasądzającego ).

  Była to ogólna możność występowania w procesie jako powód lub pozwany.

  Zdolność procesową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd centumwiralny i decemwiralny

  Sąd centumwiralny – nazwa pochodzi od pełnego składu kolegium (‘’sąd 100 mężów’’, choć często tę liczbę przekraczano ). W poszczególnych sprawach występowały tylko wydzielone zespoły (consilia, iudicia ), jako organy sądzące i to tylko wtedy gdy wartość spadku przekraczała 100 tys. sestersów...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sądy kolegialne

  Sądy kolegialne (recuperatores ) zajmowały się sprawami mieszanymi tzn. dotyczącymi Rzymian, peregrynów oraz szczególnymi sprawami np. z tytułu rabunku, niesławy.  

  Rekuperatorzy byli początkowo wzywani do rozstrzygania spraw podlegających jurysdykcji pretora dla peregrynów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sędzia w prawie rzymskim

  Druga faza procesu (apud iudicem ) zwyczajnego odbywała się przed sędzią jednostkowym lub sądem kolegialnym.

  Sędzia jednostkowy (iudex unus ) był typową postacią procesów zwyczajnych. Była to osoba prywatna (iudex privatus ) powoływana do rozstrzygnięcia konkretnego sporu. Sędziego powoływała...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja sporna (procesowa) i niesporna (nieprocesowa)

  Władza rozstrzygania sporów nazywała się władzą jurysdykcyjną. Można wyróżnić dwa jej rodzaje:

  sporna (iurisdictio contentiosa) – była wykonywana , gdy strony były w sporze. Polegała na tym, że spór rozstrzygano drogą sądową. Przysługiwała ona magistraturom rzymskim. Udzielały one...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistratury jurysdykcyjne

  Składały się one z : pretora, edyla kurulnego, namiestnika prowincji i kwestora. Miały kompetencje do orzekania czy w konkretnym przypadku przysługuje powodowi możliwość pozwania przed sąd (actio), a pozwanemu jakiś zarzut procesowy (exceptio).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja

  Pojęcie iurisdictio w prawie rzymskim wiązało się z działalnością urzędników jurysdykcyjnych (głównie pretora)

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polubowne rozstrzyganie sporów

  powód pomimo orzeczenia arbitra wytoczył sprawę z powództwa cywilnego

  pozwany, jeśliby nie spełnił nakazu świadczenia.

  Arbiter zobowiązywał się do rozpoznania sprawy i orzeczenia sentencji, a w przypadku opieszałości, wymuszał to pretor za pomocą grzywny lub zajęcia rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc własna i obrona konieczna

  Ogólnie pomoc własna przedstawiać się może jako:

  samopomoc – ofensywna postawa zmierzająca do przywrócenia naruszonego stanu prawnego

  obrona konieczna – mająca obronny charakter, celem której jest ochrona istniejącego stanu prawnego przed bezprawiem .

  O ile państwo zwalczało samopomoc (...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt

Do góry