Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam

  Actiones in rem to powództwa rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych. Były skuteczne wobec każdego kto naruszył cudze prawo do rzeczy. W powództwach takich intentio formułki nie wymieniała nazwiska pozwanego tylko zawierała stwierdzenie, że sporna rzecz stanowi własność powoda, albo ma on w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje legisakcji

  Znanych było 5 rodzajów legisakcji tzw. modi lege agendi ; trzy pierwsze służyły do rozwiązywania sporów , pozostałe do prowadzenia egzekucji.

  a)legis actio sacramento ( dwa rodzaje: na rzeczy i o charakterze zobowiązaniowym)

  b)legis actio per iudicis postulationem – na żądanie sędziego

  c)legis actio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka procesu legisakcyjnego

  Proces legisakcyjny (najstarszy) wziął swoją nazwę stąd, iż postępowanie toczyło się wyłącznie na podstawie ustawy (legis actio). Można więc było dochodzić tylko praw zapisanych w ustawach. Stąd wąski jego zakres zastosowania. Proces rozpoczynał się od wezwania powoda, aby pozwany stawił się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio

  W procesie legisakcyjnym actio, były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania. W procesie formułkowym terminu actio używano na określenie ogółu czynności procesowych powoda.

  W końcu sprecyzowano def. Actio, jako skargi lub powództwa wnoszonego przez powoda w celu realizacji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prorogato fori (prorogacja sądu)

  Było to odstępstwo od zasady ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja sądu).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actor sequitur forum rei

  ‘’Powód idzie za sądem pozwanego’’ . Zasada ta chroniła pozwanego przed niedogodnością stawania przed obcym forum. Była to podstawowa zasada właściwości miejscowej sądu.

  Istniało oczywiście odstępstwo od tej zasady, w przypadku porozumienia stron co do wyboru sądu (prorogacja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądowa

  W prawie rzymskim rozróżniano dwa rodzaje właściwości sądowej (forum competens):

  Rzeczowa – kwestię tą regulował podział kompetencji sądowej, np. spór targowy nie mógł być rozstrzygany na forum pretora, lecz tylko edyla kurulnego.

  Miejscowa – jeżeli strony nie ustaliły inaczej to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas i miejsce postępowania sądowego

  Czas

  Postępowanie in iure mogło odbywać się tylko w dniach dozwolonych (dies fasti) , pozostałe dni (dies hefasti) poświęcone były bogom i wyłączone były z kalendarza procesowego. Wyłączonymi były także dni zgromadzeń ludowych. Dni zabronione zajmowały 1/3 roku. W cesarstwie chrześcijańskim...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo procesowe

  Możliwość posłużenia się przez powoda lub pozwanego inną osobą do przeprowadzenia czynności procesowych. W procesie legisakcyjnym zastępstwo procesowe w zasadzie nie było dopuszczalne. Zostało uznane dopiero w proc. formułkowym. Zastępca występował w nim jako kognitor (cognitor) lub prokurator...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymacja procesowa

  Legitymacja procesowa była uprawnieniem do występowania w procesie w konkretnej sprawie.

  Czynna legitymacja procesowa – w charakterze powoda;

  Bierna legitymacja procesowa – w charakterze pozwanego.

  Np. w sprawie windykacyjnej w charakterze powoda mógł wystąpić tylko właściciel rzeczy, natomiast w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt

Do góry