Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Lex Aebutia, Leges Iuliae (iudiciariae)

  Lex Aebutia – ustawa , której uchwalenie datuje się na lata między 199 a 126 p.n.e. , uznająca proces formułkowy za zwyczajny, oficjalnie dopuszczalny obok legisakcyjnego. Konkurowały one ze sobą aż do uchwalenia Leges Iuliae ( 17 r. p.n.e. ), która znosiła legis actiones . Od tego czasu proces formułkowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bis de eadem re agere non licet

  “Niechaj po raz drugi w tej samej sprawie nie będzie postępowania” – konsekwencja aktu Litis contestatio, powodującej tzw. zawisłość sporu, przeprowadzanego na końcu fazy in iure. Sprowadzało się to do konsumpcji skargi. Nawet w przypadku próby ponownego wywołania skargi pretor miał możliwość jej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legis actio sacramento in rem - in personam

  Legis actio sacramento in rem (forma dochodzenia władztwa nad rzeczami) : właściciel rzeczy, który został pozbawiony faktycznego władztwa nad rzeczą wzywał osobę posiadającą jego rzecz do stawienia się przed pretorem. Pozwany miał obowiązek stawić się przed urzędnikiem wraz z przedmiotem sporu lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwa działowe (actiones divisoriae)

  Należały do nich :

  actio familiae erciscundae – powództwo o podział spadku pomiędzy współspadkobierców;

  actio communi dividundo – powództwo o podział wspólnej rzeczy pomiędzy współwłaścicieli;

  actio finium regundarum- powództwo o uregulowanie granic między sąsiadami.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio popularis

  Skargi, które mógł wnosić każdy obywatel. Była ona ograniczona czasowo do jednego roku w przypadku uszkodzenia ciała człowieka wolnego i w przypadku śmierci. Skarga za zniszczenie rzeczy nie była ograniczona terminem składania.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skargi odszkodowawcze i penalne

  - Actiones rei pesecutoriae (skargi odszkodowawcze) celem ich było pokrycie poniesionej szkody;

  - Actiones poenales ( skargi penalne ) służyły do wymierzania kary prywatnej;

  - Actiones mixtae (skargi mieszane ) miały na celu zarówno uzyskanie odszkodowania jak i ukaranie sprawcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones poenales (skargi penalne)

  Służyły do dochodzenia przez poszkodowanego pewnej kwoty tytułem kary prywatnej od sprawcy przestępstwa. Skarga actiones poenales nie mogła być stosowana wobec dziedziców sprawcy, mogły być jednak stosowane przez dziedziców poszkodowanego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja skarg

  Niekiedy do ochrony jakiegoś uprawnienia , prawo przewidywało dwa lub więcej powództw. Była to tzw. konkurencja powództw. W takim wypadku powód mógł wybrać jedno z nich, ale tylko do momentu litis contestatio.

  Niemożność stosowania powództw konkurencyjnych miała miejsce w przypadku, gdy zachodziła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius - in factum (conceptae)

  Skargi opierające się wyłącznie na imperiumi pretora, za pomocą których pretor chronił jakiś stan faktyczny który nie znajdował w ius civile. Udzielał on wtedy skargi opartej nie na prawie , lecz na samym fakcie, który był opisany w treści formułki. Podstawą udzielenia były zdarzenia, które nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones utiles

  Jedna ze skarg pretorskich, nawiązywała do uprawnień chronionych przez ius civile. Actiones utiles (skargi analogowe), których pretor udzielał wówczas, gdy brakowało jednej z wymaganych przez ius civile przesłanek odpowiedzialności.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klaudiusz Dodano /18.11.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry