Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PRAWNICY RZYMSCY OKRESU KLASYCZNEGO

  Wcześniej – veteres – dawni prawnicy (poprzednicy) Sextus elius Paetus Catus,Quintus Mucius Scaevola, Aquintus Gallus, Servius Sulpicius Rufus.

  Jurysprudencja klasyczna:

  prawnicy I wieku (wczesny okres klasyczny) dwie szkoły:

  sabiniańska (kassjańska): Ateius Capito – założyciel; Massurius...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT PRETORSKI

  1. Wymiar sprawiedliwości (iurisdictio) w okresie republiki znajdował się w rękach konsula a od 367 r. p.n.e. w rękach pretora

  2. W 242 r. p.n.e powołano pretora dla peregrynów – praetor peregrinus  – a urząd już istniejący zmieniono na pretora miejskiego – praetor urbanus

  3. Urząd pretora sprawowany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA FORMUŁKI PROCESOWEJ

  Formułka procesowa

  Formuła była rezultatem postępowania w fazie in iure , gdy pretor udzielał ochrony prawnej powodowi i była uzgadniana między stronami jej treść . Na swym początku wymieniała sędziego, dla którego stanowiła program działania w fazie apud iudicem, określając maksymalnie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE BEZTESTAMENTOWE WG. NOWEL JUSTYNIANA

  Podstawową różnicą dziedziczenia według prawa Justyniańskiego od poprzedzających go praw było wprowadzenie dziedziczenia opartego na rodzinie kognacyjnej i na zasadzie równouprawnienia płci. Justynian w swoich prawach podzielił dziedziców na 4 grupy z których każda się wzajemnie wykluczała. Pierwszą...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna

  Sukcesja to zajęcie przez jedną osobę pozycji prawa lub obowiązku, jaki zajmowała inna osoba w stosunku do tego samego prawa lub obowiązku.

  Sukcesja syngularna występuje np. przy przeniesieniu własności pojedyńczej rzeczy. Nabywca wstępuje tu tylko w wycinek praw podmiotowych zbywcy.

  Sukcesja...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nemo plus iuris...

  Nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet . Nikt nie może przenosić na drugiego więcej prawa niż sam ma . Znaczy to, że suma uprawnień nabywcy nie może być większa niż suma uprawnień które przysługiwały zbywcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne kazualne i abstrakcyjne

  Czynności prawne kazualne to takie przy złożeniu których porządek prawny przewidywał dla nich ochronę prawną.  

  Czynności abstrakcyjne skutek prawny oświadczenia woli, jako od causa oderwany wyrażał się w samym fakcie złożenia określonego oświadczenia woli.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastępstwo w czynnościach prawnych

  Czynność prawna dokonywana może być osobiście lub poprzez zastępcę. Zastępstwo może być bezpośrednie ( zastępca dokonuje czynności w imieniu drugiej osoby z bezpośrednim dla niej skutkiem np. zastępca nabywa jakiś przedmiot na rzecz osoby zastępowanej , to ona właśnie ma obowiązek zapłaty za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne wzruszalne

  Przymus psychiczny (metus) i podstęp (dolus) były wadami oświadczeń woli , ale czynności prawne zawarte z takimi błędami wywoływały skutek prawny. Mogły być one zniesione przez działanie osoby zainteresowanej. Były to tzw. czynności wzruszalne. Podstawą unieważnienia była wada w oświadczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwalidacja (konwalescencja) i konwersja czynności prawnych

  Konwalidacja polegała na tym , że czynność prawna w której miało miejsce naruszenie którejś z przesłanek bezwzględnej nieważności czynności prawnej nie mogła stać się ważną.

  Konwersja czynności prawnych zaś , polegała na tym , że gdyby osoba składająca oświadczenie woli wiedziała, że nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry