Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  WŁASNOŚĆ – POJĘCIE I RODZAJE

  Pojęcie wykształciło się na przełomie wieków gł. w związku z ziemią i stosunkami opartymi na jej obrocie. Nadawane w królestwie działki – dwa iugera (ok.1/2 ha), które podlegały dziedziczeniu; UXIIT jako podstawę gospodarki uznała indywidualne gospodarstwa chłopskie - fundus, wchodzące w skład patrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I PODZIAŁ PRAW RZECZOWYCH

  Do praw rzeczowych należały:

  własność,

  ograniczone prawa na rzeczy cudzej iura in re aliena: służebności (serwituty), prawo zastawu, emfiteuza (dzierżawa wieczysta) i superficies (prawo zabudowy).

  Wszystkie prawa rzeczowe miały charakter bezwzględny (skuteczne erga omnes), objęte...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA ZOBOWIĄZANIA W ODRÓŻNIENIU OD PRAW RZECZOWYCH

  Zobowiązania nazywa się w źródłach rzymskich obligatio. W zobowiązaniu uczestniczą zawsze dwie strony: wierzyciel i dłużnik. Definicja przekazana w Digestach Justyniana przeciwstawia zobowiązania prawom rzeczowym: „Istota zobowiązania nie polega na tym, ażeby jakąś rzecz albo służebność uczynić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ PRAWNA – POJĘCIE I RODZAJE

  Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem cz.p, skierowanym do drugiej osoby ale niekoniecznie, powinno być wyraźne ale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTA

  Pacta (uzupełnienie kontraktów)

  Pacta:

  pacta – umowy, które nie były kontraktami, ale pozostawały w silnym z nimi związku

  mogły być podniesione do rangi kontraktu przez nadanie mu formy stypulacji

  gdy były częste i ważne dla społeczeństwa uzyskiwały ochronę procesową

  umowy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRANICZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

  Prawo własności jako najszersze, bezwzględne, nieograniczone prawo rzeczowe do korzystania i rozporządzania rzeczą z wyłączeniem osób trzecich nie było jednak pozbawiane pewnych ograniczeń ustanowionych głównie ze względu na dobro państwa lub współżycia społecznego. Z tego tez powodu możemy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPOWAŻNIENIE PRZEMIENNE

  Upoważnienia przemienne czyli facultac alternativa polega na tym że wierzyciel w zobowiązaniu przedstawia dłuznikowi określone świadczenie zwalniające go z długu lecz obok niego umieszcza dodatkowo jeszcze jedno którego wykonanie także doprowadzi do rozwiązania węzła obligacyjnego. Cechą typową dla...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYT

  Szczególne rodzaje depozytu.

  Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

  depozyt konieczny (depositum necessarium) – zawierany w sytuacji przymusowej (pożar), gdy rzecz jest oddawana w przechowanie z przymusu osobie przypadkowej – ew. skarga deponenta opiewała na podwójną wartość rzeczy dla szczególnego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTĘPSTWO PROCESOWE JAKO NAMIASTKA PRZELEWU

  Zastępstwo procesowe w prawie rzymskim było namiastką przelewu (cesji).Wierzyciel mianował drugą osobę swym kognitorem albo prokura­torem i upoważniał go do zatrzymania dla siebie wyegzekwowanego od dłużnika świadczenia. Zastępca procesowy posługiwał się tu formułką z przestawionymi podmiotami i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

  Wykonanie zobowiązania polegało na wykonaniu dłużnego świadczenia – solutio.- zależnie od rodzaju świadczenia (dare, facere). Za zgodą wierzyciela dłużnik mógł wykonać inne świadczenie niż to przewidziane w zobowiązaniu, z tym samym skutkiem, było to datio in solutum – świadczenie w miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 772

  praca w formacie txt

Do góry