Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE

  Zobowiązania jednostronnie zobowiązujące - (najczęściej stricti iuris- wykonywalne dosłownie z brzmieniem umowy)– tylko jedna strona jest dłużnikiem i jedna wierzycielem (kontrakt pożyczki).

  Zobowiązania dwustronnie zobowiązujące - (najczęściej bonae fidei- podyktowane dobrą wiarą )– obie strony...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTKI PRAWNE ZASIEDZENIA

  Zasiedzenie jest to nabycie własności na skutek ciągłości posiadania przez czas określony prawem. W Rzymie zasiedzenie likwidowało dwojakiego rodzaju rozbieżności rozbieżności we władztwie nad rzeczami. Przy nieformalnym nabyciu res mancipi – usucapuio kończyła przejściowy stan własności bonitarnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA WIERZYCIELA

  Zmiana podmiotu zobowiązania następowała w przypadku dziedziczenia, inne formy przeniesienia zobowiązania były niedopuszczalne. Chodziło o formalności wymagane przy zawieraniu zobowiązań, kto ich nie wykonał nie mógł być zobowiązany. Później nastąpiły pewne odstępstwa od tej zasady – przeniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

  Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

  Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETWORZENIE

  Przetworzenie - miało miejsce w skutek nabycia własności na rzeczy wykonanej z cudzego materiału, wziętego bez upoważnienia właściciela. Według Sabinianów nowa rzecz była własnością właściciela materiału, natomiast Prokulianie stali na stanowisku iż należy ona do przetwórcy, który niejako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASIEDZENIE – WYMOGI

  Zasiedzenie(usucapio) było formą nabycia prawa własności wskutek ciągłego posiadania przez określony czas. Było ono dostępne tylko dla obywateli rzymskich i należało spełnić warunki: zasiedzenia nie mógł dokonać dzierżyciel, musiał nieprzerwanie posiadać rzecz (jeśli przerwał, musiał od nowa je...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE NIEWOLNIKA

  Niewolnicy dbali o ty, by być wiarygodnymi. Chciano handlować z niewolnikami, ponieważ oni się starali, byli uczciwi (zależało im na wolności).

  Odpowiedzialność za zobowiązania niewolnika:

  actio depekurio – właściciel ponosił odpowiedzialność tylko do wysokości pekurium, a właściciel...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOTEKA

  Hypotheca – zastaw umowny – nieformalna umowa dająca wierzycielowi prawo posiadania rzeczy w razie niewykonania zobowiązania. Jako prawo akcesoryjne dołączana była do kontraktu najmu (dzierżawy) lub innego kontraktu głównego. W prawie poklasycznym i justyniańskim była w formie hipoteki ustawowej –...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZYMSKIE DEFINICJE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym na podstawie którego jedna ze stron zwana wierzycielem (creditor) ma prawo domagać się określonego świadczenia zaś druga strona zwana dłużnikiem (debitor) winna owo świadczenie wykonać. Czyli zobowiązanie jest węzłem prawnym które zmusza kogoś do czynienia czegoś...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

  Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu). Nie odpowiadał jeżeli kupujący przegrał spór z właścicielem, ale nie odebrano mu posiadania rzeczy; albo jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt

Do góry