Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Prawo rzymsko – bizantyjskie

  Po podziale cesarstwa w 395r w państwie wschodnim dalej obowiązywał kodeks justyniański i Nowele z późniejszymi zmianami (np. tłumaczenie greckie - Parafraza Teofila, tzw. Ekloga –726r.n.e. –uproszczona wersja prawa karnego i cywilnego na użytek praktyczny, czy Bazyliki (Ustawy Królewskie)- kodyfikacja prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodyfikacja justyniańska

  Cesarz Justynian (527-565r.n.e.) cel przywrócenie jedności imperium, opierał się na dawnym prawie – ius i ustawach cesarskich leges.

  Codex vetus. Prace rozpoczęto od zebrania i kodyfikacji ustaw cesarskich (częściowo skodyfikowanych – Kodeksy Gregoriański, Hermogregoriański, Teodozjański); luty 528r.n.e...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysprudencja rzymska

  Drogi rozwoju prawa prywatnego w czasach wczesnej rzeczypospolitej:

  działalność jurysprudencji

  ustawodawstwo zgromadzeń ludowych

  Jurysprudencja kapłańska – kapłani ponficies – znali prawo (czynności procesowe – formalne), kalendarz – dies fasti (przeciwieństwo dies nefasci)- dzień, w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magistratury rzymskie

  W czasach republiki – urzędy oraz sprawujący je urzędnicy (magistraturalni). Dzieliły się na:

  wyższe – konsulowie, pretorzy, cenzorzy;

  niższe – kwestorzy, edylowie, oraz urzędnicy pomocniczy.

  Dodatkowo istniał podział na urzędy kurulne od specjalnego krzesła – (sella curuli) – konsulowie, pretorzy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła tworzenia prawa rzymskiego

  Źródła poznania prawa (fontes iuris cognescendi) – bezpośrednie i pośrednie:

  źródła jurydyczne (teksty: Instytucje Gaiusa, kodyfikacja edyktu pretorskiego, kodyfikacje justyniańskie i inne)

  źródła literackie (Cicero, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz, Kwintylian, Wergiliusz, Horacy)

  źródła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy historycznego rozwoju państwa i prawa rzymskiego

  Okres rządów królewskich – 753 r. p.n.e.- 509r. p.n.e. – włada króla – rex senat (rada starszych, organ doradczy), a także zgromadzenia ludowe comitia curiata (rody i kurie).

  Okres republiki 509 r p.n.e. – 27 r. p.n.e. dwóch konsulów, urzędnicy magistraturalni, senat (najważniejsze sprawy państwowe) +...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka rzymskiego prawa prywatnego

  Systematyka wg instytucji (pierwsze w U. XII T. i edyktach pretorskich).

  Instytutiones – Gaius II w.n.e. – Podział personae (prawo osobowe i rodzinne) – res (prawo rzeczowe, spadkowe i zobowiązania) – actiones (postępowanie sądowe). – (Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie pojęcie prawa i sprawiedliwości

  Ius – prawo

  Publius Juventius Celsus (II w.p.n.e.) sparafrazowane przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi

  ars – jako sztuka stosowania tego co dobre i słuszne – boni et aequi

  Zasady prawa praecepta iuris – honeste vivere (uczciwie żyć) alterum non laedere (drugiemu nie wyrządzać szkody) suum cuique...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiadanie a własność w prawie rzymskim

  Posiadanie (possessio) i własność (dominium) to terminy, które w praktyce mogą się wzajemnie zastępować. Jednak w prawie rzymskim pojęcia te znacznie się różnią, a nawet stwierdzić można, że nie mają za sobą nic wspólnego. Wynika to m.in. z zasady głoszonej przez prawników, że posiadanie powinno...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNACZENIE ZOBOWIĄZAŃ

  Zobowiązanie jest to stosunek prawny między dwiema stronami (wierzycielem – creditor, a dłużnikiem – debitor), z których pierwszy domaga się określonego świadczenia od drugiej – zobowiązanej do jej wykonania. Podmiotami są wierzyciel i dłużnik, przedmiotem – świadczenie, prawo podmiotowe przysługujące...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry