Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Res iudicata

  Uniemożliwiało to ponowne procesowanie się między tymi stronami w tej samej sprawie – powaga sprawy osądzonej – res iudicata

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in ius – in factum (conceptae)

  Actio in ius conceptae – oparte na prawie cywilnym – ex iure Quiritium.(intentio in ius conceptae)

  Actiones in factum conceptae – skarga pretorska oparta na konkretnym stanie faktycznym, który wymieniał w intentio.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio utilis

  Skargi cywilne – oparte na prawie cywilnym – intentio in ius conceptae.

  Skargi pretorskie – udzielenie ochrony prawnej nowym stosunkom faktycznym (np. actiones in factum), który pretor udzielał skargi.

  Actio utilis – udzielenie przez pretora skargi opartej na prawie cywilnym w odniesieniu do przypadków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones stricti iuris – bonae fidei

  Podział skarg in personam na:

  actiones stricti iuris – ścisłego prawa, skargi cywilne pochodzące z dawnego prawa Kwirytów, ograniczona była samodzielność sędziego ograniczonego treścią formułki (kontraktu).

  actiones bonae fidei – dobrej wiary, działanie sędziego opierało się na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

  Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułki (actiones) prejudycjalne (preiudiciales)

  Sędzia miał jedynie stwierdzić, że dane prawo (fakt) istnieje(bądź nie) – jeśli tylko tego domaga się powód – skarga o ustalenie (prejudycjalna actio praeiudicialis)

  Wyrok był podstawą wszczęcia kolejnego procesu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie in iure i apud iudicem

  Stadia procesu cywilnego zwyczajnego :

  in iure – przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem, edylem kurulnym); przygotowanie przez urzędnika i nadanie biegu procesowi oraz udzielenie odpowiednich środków procesowych i zatwierdzenie wybranego przez strony sędziego; wezwanie pozwanego do stawienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu

  Właściwość sądu – powołanie sądu z mocy prawa do rozstrzygnięcia danej sprawy.

  właściwość rzeczowa – ze względu na rodzaj sprawy (np. skargi z powodu wad kupionego niewolnika rozstrzygał jedynie edyl kurulny).

  właściwość miejscowa – gł. zasady : actor sequitur forum rei, z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje postępowania w rzymskim procesie cywilnym

  Dwa rodzaj postępowania:

  postępowanie zwyczajne (ordo iuduciorum privatorum) – okres rzeczpospolitej i pryncypatu; dzieliło się na proces legisakcyjny (legis actio) – za rzeczpospolitej, proces formułkowy (per formulas) – równolegle z legisakcyjnym, od pryncypatu wyparł postępowanie legisakcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepcja prawa rzymskiego

  Okres przedfeudalny charakteryzował się upadkiem handlu i miast, co było powodem zaniku wykorzystania prywatnego prawa rzymskiego przez ludy, które podbiły Rzymian, wydawano jedynie zbiory praw dla ludności rzymskiej – Leges Romanae Barbarorum (Edykt Teodoryka, Breviarum Alarici, Lex Romana Burgundiorum;...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 213

  praca w formacie txt

Do góry