Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Małżeństwo, konkubinat i związki podobne

  Konkubinat – trwały związek między wolnym mężczyzną i wolną kobietą, bez woli ustanowienia małżeństwa (bez affecti maritalis). Nie pociągał za sobą konsekwencji w stosunku do konkubiny jak i do dzieci (nie podlegały władzy patria potestas). Sposób obejścia zakazów małżeństwa (różnice...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo rzymskie

  Małżeństwo – nuptiae matrimonium – trwała wspólnota życia kobiety i mężczyzny, która powinna zapewnić posiadanie prawego potomstwa. W prawie przedklasycznym i klasycznym było to rodzaj instytucji społecznej (nie stosunek prawny) o doniosłych skutkach prawnych. Podstawą był uzewnętrzniony i trwale...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowadztwo

  Pokrewieństwo w linii prostej – między osobami pochodzącymi od siebie: krewni wstępni – ascendenci, krewni zstępni – descendenci. Pokrewieństwo w linii bocznej – między osobami pochodzącymi od wspólnego przodka (od tych samych rodziców – rodzeństwo rodzone, od jednego wspólnego rodzica - pokrewieństwo...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki niewłaściwe

  Warunki niewłaściwe: - konieczny, niemożliwy oraz sprzeczny z prawem (contra leges) lub dobrymi obyczajami (contra bonos mores);

  warunek konieczny -teraźniejsze lub przeszłe zdarzenie wiadome, że nastąpi (brak niepewności), strony miały sprawdzić czy zdarzenie nastąpiło, jeśli nie to...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignorantia iuris

  Błąd co do stanu faktycznego wpływał na ważność czynności prawnej – w przeciwieństwie do błędu co do prawa (nieznajomość prawa ignorantia iuris nocet) - tzn. nie można usprawiedliwiać się nieznajomością prawa.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd w czynności prawnej

  Błędu – error co do okoliczności towarzyszących czynności prawnej lub do treści czynności prawnej – oświadczenie woli nie doprowadza do skutków, które chciał osiągnąć, przypadki błędu juryści rozstrzygali indywidualnie.

  Rodzaje błędu:

  error in negotio – co do rodzaju czynności (przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma czynności prawnych

  Formalne czynności prawne – dla których ważności wymagana jest określona w prawie formuła (uroczyste wypowiedzenie słów – pisma później, symboliczne gesty, świadkowie), zwłaszcza we wczesnym ius civile.

  czynności dokonywane przy użyciu spiżu i wagi per aes et libram (np. mancypacja, nexum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne jednostronne i dwustronne

  Czynność prawna jednostronna do jej dokonania wystarczy oświadczenie jednej ze stron – testament, wyzwolenie niewolnika.

  Czynność prawna dwustronna wymagane jest zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron – kontrakt kupna sprzedaży, najmu, umowy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenia prawne

  Zdarzenia prawne – każde zdarzenie faktyczne wywołujące z mocy przepisu prawa skutek prawny. Jest ono niezależne od woli ludzkiej (upływ czasu, śmierć), jeśli jest jednak wynikiem woli ludzkiej, to jest działaniem. Spośród działań ludzkich można wyodrębnić czynności prawne.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furiosus i prodigius

  Furiosus – chory umysłowo, pozbawiony zdolności do czynności prawnych z uwagi na barak rozeznania w swoich działaniach, sytuacja podobna do infans, z ograniczeniem okresów pełnej świadomości lucida intervalla – jasne przerwy, kiedy mógł dokonywać czynności prawnych. Jego majątek zarządzany był przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry