Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Darowizna na wypadek śmierci

  Mortis causa capio – przysporzenia majątkowe z mocy ostatniej woli nie będące spadkiem, ani zapisem. Warunek zawieszający spadek – spadkobierca miał wypłacić określonej osobie pewną sumę pieniężną – np. darowizna na wypadek śmierci – donatio mortis causa – pod warunkiem, że obdarowany przeżyje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fideikomis uniwersalny

  Fideicommissum hereditatis – fideikomis uniwersalny ustanowiony na całym majątku, spadkodawca zwracał się do spadkobiercy, by np. po spełnieniu określonego warunku lub terminu, wydał cały spadek oznaczonej osobie fideikomisariuszowi uniwersalnemu. Stworzyło to możliwość przenoszenia spadku na kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Falcidia i tzw. kwarta falcydyjska

  Dla zapobieżenia odrzucania spadków nadmiernie obciążonych legatami, co w efekcie powodowało nieważność całego testamentu i samych legatów – ustawa Falcydyjska lex Falcidia (40 r.p.n.e.) zapewniała spadkobiercom wysokość spadku po wypłaceniu legatów co najmniej ¼ jego wartości kwarta Falcydyjska...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legat windykacyjny i damnacyjny

  Z uwagi na różnice w formie wymienić można 4 rodzaje legatów powodujące inne sytuacje prawne legatariuszy (pierwotnie odnośnie innych przedmiotów):

  Windykacyjny legatum per vindicationem – dawał własność rzeczy z chwilą objęcia spadku przez spadkobiercę, zapisobiercy (legatariuszowi)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legaty i fideikomisy

  Legat – starorzymski zapis prawa cywilnego (sformalizowany), zawierający polecenie wydania przez spadkobiercę ze spadku określonej korzyści majątkowej legatariuszowi, któremu przysługiwała odpowiednia skarga dla wyegzekwowania legatu.

  Fideikomis – nieformalna prośba skierowana do spadkobiercy lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje zapisów

  Spadkobiercy – następcy in universum ius; zapisobiercy – syngularni;

  Zapisy – przysporzenia poszczególnych korzyści majątkowych w drodze sukcesji syngularnej. Mogły to być tylko korzyści, a nie długi. Przysporzenie następował kosztem spadku, obciążony był nimi zatem spadkobierca. Istniały dwa rodzaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaliczenie na dział spadkowy

  Wyrównanie sytuacji majątkowej między spadkobiercami wśród których jeden otrzymał jakieś przysporzenie od spadkodawcy kosztem przyszłego spadku. Syn emancypowany chcąc dziedziczyć na podstawie bonorum possessio jako unde liberi obok heredes sui, musiał włączyć do masy spadkowej swój majątek uzyskany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrost (akrescencja) w prawie spadkowym

  Opróżniona część spadku (aktywa i pasywa) przez współspadkobiercę, który nie chciał lub nie mógł jej objąć, przypadała pozostałym proporcjonalnie do ich udziałów spadkowych z mocy samego prawa ipso iure. Ograniczone to było przez ewentualne transmisje i substytucje, a w dziedziczeniu testamentowym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziedziczenie i jego następstwa

  Kilku spadkobierców dziedziczyło (bez) i testamentowo wedle głów względnie w częściach wyznaczonych przez testatora. Długi i wierzytelności dzieliły się odnośnie do ich udziałów, wierzytelności i długi niepodzielne powodowały solidarność czynną i bierną spadkobierców. Na rzeczach spadkowych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nabycia spadku

  Nabycie spadku przez jego przyjęcie powodowało objęcie ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego (uniwersalna sukcesja spadkowa), w razie współdziedziczenia prawa przechodziły na kilku spadkobierców. Majątek odziedziczony łączył się z majątkiem własnym spadkobiercy w jedną całość (confusio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 154

  praca w formacie txt

Do góry