Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Szczególne rodzaje depozytu

  Obok zwyczajnego kontraktu przechowania:

  depozyt konieczny (depositum necessarium) – zawierany w sytuacji przymusowej (pożar), gdy rzecz jest oddawana w przechowanie z przymusu osobie przypadkowej – ew. skarga deponenta opiewała na podwójną wartość rzeczy dla szczególnego ukarania nieuczciwego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pożyczka morska

  Udzielana właścicielowi statku dla importu, później także dla eksportu i naprawy statku. Dłużnik zobowiązany był do jej zwrotu i odsetek (nie wymagających specjalnej umowy – wystarczyła nieformalna) pod warunkiem przybycia statku do miejsca przeznaczenia (warunek zawieszający). Określano trasę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty nienazwane (contractus innominati)

  Kontrakty nienazwane – umowy nie mieszczące się w ramach określonych kontraktów, nie dają się zakwalifikować do sztywnych kontraktów stricti iuris, a także mniej formalnych realnych i konsensualnych – bonae fidei. Były to umowy nieformalne, głównie o wzajemne świadczenie, nie należące do ww. grup ani do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty konsensualne

  Umowy uznawane i zaskarżalne na podstawie samego porozumienia consensus, nie wymagały spełnienia innych warunków (wręczenia rzeczy, formułki słownej itp.) ograniczone jednak tylko do czterech przypadków: kontraktów (bonae fidei)

  kupna-sprzedaży emptio venditio,

  najmu locatio...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty werbalne

  Kontrakty uzyskujące zaskarżalność poprzez verbis – wypowiedzenie określonych prawem formułek słownych. Były to stipulatio - dotis dictio oraz iusiurandum liberti.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakty realne

  Rodzaje kontraktów realnych:

  pożyczki mutuum, pożyczkobiorca stawał się właścicielem rzeczy, w odróżnieniu od pozostałych był kontraktem stricti iuris,

  powiernictwa fiducia, nabywca stawał się właścicielem powierniczym,

  użyczenia comodatum, dawało tylko dzierżenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymski system kontraktowy

  Wspomniane wyżej kontrakty zostały rozszerzone w prawie justyniańskim (biorące początek w prawie klasycznym) kontrakty nienazwane – contractus innominati. Umowy o świadczenie wzajemne nie podlegające pod ww. typy, nie były zaskarżalne. Zaskarżalność nabywały przez wykonanie zobowiązania przez jedną...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy i kontrakty

  Umowa – najdawniejsze i najczęstsze źródło kontraktów – zgodne oświadczenia woli dwóch stron dla zawarcia zobowiązania, a także innych skutków prawnych. Istniała możliwość jednostronnego przyrzeczenia – pollicitatio –dla pobożnych celów lub interesu publicznego. Umowy zawierające zobowiązania stron...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Damnum emergens i lucrum cessans

  Zgodnie z formułą in quod interest – przy ustalaniu odszkodowania sędzia brał pod uwagę: damnum emergens – rzeczywistą stratę majątkowa poniesiona przez wierzyciela oraz lucrum cessans – utracone przewidywane zyski, natomiast nie pretium affectionis – przywiązanie do rzeczy. Podlegały odszkodowaniu tylko...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalanie wysokości odszkodowania

  Wysokość odszkodowania wynikającego z niewykonania umowy była ustalana umownie między stronami, w razie braku porozumienia – sądowe ustalanie odszkodowania – w procesie przez sędziego. Mogła to być stypulacja karna (stipulatio poenae) – zobowiązanie dłużnika do zapłacenia kary – stypulacja warunkowa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt

Do góry