Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Darowizna w prawie rzymskim

  Darowizna jako odrębna umowa zaistniała dopiero w prawie justyniańskim, wcześniej uznawano za nią wszelkie przypadki, kiedy zachodziło: powiększenie majątku obdarowanego z równoczesnym umniejszeniem majątku darczyńcy, istniała wola obdarowania animus donandi, obdarowany przyjął darowiznę (nie można...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Compromissum i receptum arbitri

  Compromissum – nieformalna umowa (pactum) stron o oddanie sporu do rozstrzygnięcia sędziemu polubownemu – arbitrowi. Justynian uznał compromissum za ważne jeśli strony pisemnie je uznały lub nie kwestionowały w ciągu 10 dni. Obecnie jest to tzw. zapis na sąd polubowny.

  Receptum arbitri – umowa dwóch lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Recepta

  Recepta – trzy umowy edyktu pretorskiego (od recipere przyjmować obowiązek):

  Receptum arbitri – umowa dwóch lub więcej osób będących w sporze z sędzią polubownym mającym rozsądzić ich spór. Podejmując się arbitrażu musiał wypełnić rolę do końca, pretor mógł na nim to wymóc przez zajęcie jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta nuda i pacta vestita

  Nuda pacta –kontrakty nagie – nie podlegające zaskarżeniu, z czasem niektóre uzyskały zaskarżalność –pacta vestitia – umowy „ubrane” (były to: pacta praetoria – zaskarżalność nadana przez prawo pretorskie, pacta legitima – przez ustawodawstwo cesarskie za dominatu, pacta adiecta – umowy dodane (dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt estymatoryjny

  Umowa – wręczenie rzeczy drugiej osobie celem jej sprzedania po oznaczonej cenie innej osobie (znalezienie kupca). Druga osoba miała zapłacić cenę lub oddać rzecz w razie nie sprzedania. Zaskarżalność w chwili wręczenia rzeczy. Uzyskanie wyższej ceny sprzedaży było zarobkiem przypadającym drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstrukcja i klasyfikacja kontraktów nienazwanych

  Klasyfikacja justyniańska:

  do ut des – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać inną (zamiana)

  do ut facias – przeniesienie własności rzeczy by w zamian uzyskać wykonania czynności (facere) (darowizna z polecenia),

  facio ut des – wykonanie czynności by w zamian uzyskać...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zlecenie kredytowe

  Specjalne rodzaje kontraktu zlecenia: prowadzenia procesu, często między dłużnikami solidarnymi lub dłużnikiem głównym a poręczycielem (skarga ze zlecenia służyła do realizacji roszczeń z tytułu regresu), mandat kredytowy (zlecenie kredytowe)– polecenie zleceniodawcy wypłacenia pieniędzy osobie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Rhodia de iactu

  Umowa najmu dzieła – o przewóz - morski lex Rhodia de iactu, przewoźnik odpowiadał za winę – wynagrodzenie szkód utraty i uszkodzenia przewożonego towaru, pasażer dodatkowo mógł się zabezpieczyć przez umowę (receptum) dodatkowej dbałości przewoźnika na zasadzie custodia za powierzone rzeczy. Za szkody...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt najmu dzieła

  Kontrakt najmu usług – locatio conductio operarum – pracujący locator zobowiązywał się wykonać dla conductor(a) pewne usługi w zamian za wynagrodzenie pieniężne pensio. Konieczne było zgodne porozumienie stron i oznaczenia płacy. Przedmiotem najmu usług mogły być tylko proste prace niewykwalifikowane...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najem – dzierżawa – podnajem

  Najem - kontrakt konsensualny zawarty pomiędzy wynajmującym a najemcą, o oddanie określonej indywidualnie rzeczy do używania w zamian za czynsz – merces, pensio i zobowiązanie zwrotu w określonym terminie.

  Dzierżawa – przy dzierżawie istniała możliwość uiszczania czynszu w naturze; dzierżawa nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt

Do góry