Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ PAŃSTWA – pojęcie, sytuacja prawna

  Ludność państwa to zespół osób zamieszkujących jego terytorium i podlegających jego władzy zwierzchniej. W skład ludności państwa wchodzą jego obywatele oraz zamieszkujący jego terytorium cudzoziemcy, wśród nich również osoby o wielorakim obywatelstwie i bezpaństwowcy. Nie wchodzą w skład ludności...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Niejasność szeregu norm prawa międzynarodowego i ich sporny charakter, a także okoliczność, że źródła tego prawa rozrzucone są w różnych dokumentach i zbiorach, pociąga za sobą konieczność kodyfikacji prawa międzynarodowego. Przez kodyfikację prawa międzynarodowego rozumie się usystematyzowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANICE PAŃSTWA

  Granice państwa mogą mieć charakter:

  orograficzny, czyli uwzględniający właściwości terenu

  geometryczny, gdy nie spełniają tego warunku

  astronomiczny, gdy pokrywają się z południkiem lub równoleżnikiem geograficznym

  Dawniejszy podział na granice naturalne (góry, rzeki) i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE

  Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu, każde państwo może postępować na własnym terytorium tak jak chce, tzn. jak dyktują to jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWIĄZANIE I ZERWANIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami zależy od wzajemnej zgody zainteresowanych państw.

  Konieczności nawiązania stosunków dyplomatycznych nie implikuje:

  prawo legacji (wysyłanie i /lub/ przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych)

  uznanie państwa (również...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNITET KONSULARNY A IMMUNITET DYPLOMATYCZNY

  Immunitet konsularny jest nieco węższy niż immunitet dyplomatyczny. Podstawowe różnice:

  immunitet nienaruszalności korespondencji nie rozciąga się na prywatne dokumenty i korespondencję konsula

  nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny są nieco ograniczone: funkcjonariusz konsularny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE (cel, rodzaje, zakres)

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne są to prawa i ulgi udzielane obcym przedstawicielom dyplomatycznym, ich szefom i personelowi tych placówek. Celem tych przywilejów i immunitetów jest zapewnienie skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne, jako reprezentujące państwo.

  Przywileje i immunitety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYCIE I UTRATA TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Rozróżnia się dwa rodzaje nabycia terytorium:

  a) pierwotne - jeśli państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państwa.

  – zawłaszczenie ziemi niczyjej (okupacja) - dziś traci na znaczeniu, z powodu braku takich terytoriów (ciała niebieskie, księżyc i planety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I FUNKCJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

  Cechy prawa międzynarodowego

  Prawo międzynarodowe dotyczy przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne. W stosunkach międzynarodowych nie może więc rządzić zasada panowania jednych państw nad drugimi, lecz musi panować zasada...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM – ONZ, Rada Europy, Unia Europejska

  Karta NZ mówi o popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania. ONZ winna popierać powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na różnice rasy, płci...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /3 138

  praca w formacie txt

Do góry