Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny. Źródła prawa

  Zmiany legislacyjne rozpoczęto od uchwalenia w dniu 8 marca 1990 r. ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o samorządzie terytorialnym, zwanej “ustawą o samorządzie gminnym , ordynacja wyborcza do rad gmin

  Przywrócenie od 1 stycznia 1999 r. powiatów oraz utworzenie samorządu powiatowego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe organy administracji rządowej

  Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /7 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja terenowa

  Na szczeblu gminy istnieje samorząd , na szczeblu województwa - administracja rządowa. Ponadto utworzono 267 rejonów , które nie stanowiły nowego szczebla podziału terytorialnego kraju , Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej były swego rodzaju agendami wojewody w terenie.

  Przywrócenie samorządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY CENTRALNE I AGENCJE

  Centralne organy można podzielić na organy podległe bądź nadzorowane: bezpośrednio przez RM lub Prezesa RM , przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej.

  Państwowe jednostki organizacyjne- agencje np. Własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITETY, CENTRA I RADY

  Komitet Integracji Europejskiej

  ZADANIA: koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE, , współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu wymagań integracyjnych,

  Komitet Badań Naukowych

  Jest to naczelny organ adm. , kolegialny do spraw polityki naukowej i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZES RADY MINISTRÓW

  FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

  W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu. Odbywa się następująco: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI

  Znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze administracji. Ich terytorialny zasięg obejmuje cały kraj. Funkcje centralnych organów adm. spełniają:

  Prezydent RP, RM, PRM, ministrowie, Komitet Badań Naukowych. Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy adm...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA

  Mogą być publicznoprawne, państwowe, niepaństwowe.

  Statut fundacji określa jego nazwę, siedzibę i majątek, cele ,zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.

  Fundacja uzyskuje osobowość prawną z...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWNICY ZAKŁADÓW

  Uczniowie, studenci, chorzy, czytelnicy itp. Użytkownicy są podmiotami , w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu.

  Przykładem obowiązkowego korzystania z zakładu pub. jest obowiązek szkolny. Art.15 ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt

Do góry