Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa

  Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawują te same organy co nad działalnością powiatu. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko w przypadkach określonych ustawami. Nadzór ten jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem, a więc...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad działalnością powiatu

  Nadzór nad działalnością powiatu sprawują te sam organy co nad działalnością gminy, stosują to samo kryterium legalności (zgodności z prawem). organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach określonych ustawami. Uchwały rady powiatu organom nadzoru przedkłada starosta w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki nadzoru

  Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że “organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Ustawa gwarantuje ochronę sądową samodzielności gminy, dlatego gdy środek nadzoru przybiera formę rozstrzygnięcia , to wówczas gminie służy skarga do sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /3 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy nadzoru

  Organami nadzoru są : Prezes RM, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe. Kompetencje nadzorcze przysługują - również Sejmowi.

  Funkcje nadzoru nad samorządem gminnym sprawują głównie organy adm. rządowej. Jedynie w przypadku regionalnych izb obrachunkowych uwzględnia się czynnik społeczny - na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i kryteria nadzoru

  Według ustawy przedmiotem nadzoru jest “działalność gminna”. Pod tym określeniem należy rozumieć zarówno działalność polegającą na realizacji zadań własnych samorządu, jak również zadań zleconych. W sprawach własnych samorządu nadzór ma się ograniczyć tylko do kryterium legalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad samorządem gminnym

  Według art.86 ustawy o samorządzie gminnym organami nadzoru są : Prezes RM i wojewoda, a w zakresie spraw budżetowych - regionalna izba obrachunkowa.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

  Powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia oraz zawierać porozumienia powiatów.

  >

  >

  >

  - zgromadzenie związku - organ stanowiący i kontrolny,

  - zarząd związku - organ wykonawczy.

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin

  W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin.. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu , z datą...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorządowe kolegia odwoławcze oraz związki, stowarzyszenia i porozumienia gmin i powiatów

  Samorządowe kolegia odwoławcze

  Kolegium odwoławcze jest organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji. Kolegium jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów k.p.a Do czasu utworzenia sądów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Finanse jednostek samorządu terytorialnego

  Co do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić , że : prowadzą one samodzielną gospodarkę finansową podstawą tej gospodarki jest budżet ( plan finansowy), budżet uchwalany jest przez ( radę gminy, radę powiatu , sejmik województwa, nadzór w zakresie spraw finansowych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry