Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (rodzaje)

  Wydawane przez Prezesa RM przy pomocy Kancelarii Prezesa RM i Rządowego Centrum Legislacji:

  1) Dziennik Ustaw RP;

  2) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”;

  3) Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”; Wydawane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz kierowników urzędów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (redagowanie)

  Dzienniki urzędowe wychodzą numerami, Numer stanowi dziennik urzędowy wydany w danym dniu. Numeracja dziennika urzędowego biegnie kolejno przez cały rok kalendarzowy.

  Termin wydawania poszczególnych numerów dziennika urzędowego nie jest oznaczony; jest zależny od nagromadzenia się materiału do publikacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy publikacyjne (pojęcie)

  Organy publikacyjne są to organy przeznaczone do publikowania aktów prawnych. Organy te nazywamy też dziennikami urzędowymi. Wydawane są one przez właściwe organy przeznaczone do ogłaszania aktów normatywnych, aktów prawnych, ogłoszeń urzędowych, itd. Możemy wyróżnić dwie kategorie dzienników...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzecznictwa w procesie administrowania (rola)

  Znaczenie orzecznictwa dla administracji można rozpatrywać w dwojakim aspekcie:

  2) Znaczenie orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego dla praktyki orzeczniczej administracji publicznej.

  Zarówno orzeczenia organów administracji, jak i orzeczenia sądowe nie są źródłami prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo zwyczajowe i zwyczaj

  Prawo zwyczajowe powstaje przez długotrwałe i jednolite stosowanie (consuetudo) i przekonanie zainteresowanych, że to stosowanie jest prawnie nakazane (opinio iuris). Prawa zwyczajowego nie można zaliczyć do źródeł prawa administracyjnego. Inną role należy przypisać zwyczajom, gdy przepis prawa do nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy techniczne

  Rozwój faktyczny gospodarki i techniki we współczesnym świecie zmusza państwo do wkraczania w coraz szersze dziedziny życia codziennego za pomocą tworzenia norm technicznych (jako norm prawnych). Normy techniczne mają za zadanie stworzenie warunków pozwalających na kooperację oraz dążenie do podniesienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty wewnętrzne

  Obok norm prawa powszechnie obowiązującego istnieje dziedzina norm prawa wewnętrznie obowiązującego i są to akty wewnętrzne adm., które mogą zawierać normy prawne i bardzo często je zawierają. Kryterium jakie odróżnia akty wewnętrzne od aktów zaliczanych do źródeł prawa powszechnie obowiązującego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawa miejscowego (ogłaszanie)

  Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org. adm. niezespolonej a także przez rade powiatu i gminy podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, który jest wydawany przez wojewodę. Dzień wydania Dz.U. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy porządkowe stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego

  Przepisy porządkowe mogą być wydawane na podstawie generalnego upoważnienia zawartego w ustawach i wydaje je się tylko w zakresie uregulowanym ustawowo lub w innych przepisach powszechnie obowiązujących. Wojewoda wydaje przepisy porządkowe w formie rozporządzeń porządkowych, w powiecie wydaje je rada...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statuty jednostek samorządu terytorialnego

  Statuty województwa, powiatu i gminy należą do aktów prawa miejscowego stanowionego przez organy tych jednostek. W drodze regulacji statutowej mogą regulować wszystkie zagadnienia ustrojowe danej jednostki nie uregulowane w odrębnej ustawie. Stanowienie statutów przez j.s.t. jest przeniesieniem uprawnień...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt

Do góry