Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Ochrona trwałości stosunków pracy

  Ochrona trwałości stosunku pracy. Nie można wypowiedzieć umowy w trakcie:

  urlopy – niezależnie od jego rodzaju

  w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres upoważniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (chorobowe, zasiłek z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obliczanie okresu wypowiedzenia

  Okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy u danego pracodawcy ale w sytuacji następstwa prawnego zakładu pracy okresy u poprzedniego i obecnego się zlicza. W przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy okres 3 miesięcznego wypowiedzenia może być skrócony do miesiąca. W takim przypadku pracownikowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola konsultacji związkowej

  O zamiarze wypowiedzenia powinien poinformować na piśmie zakładową organizację związkową ZOZ i skonsultować z nią możliwość wypowiedzenia umowy o pracę. Zastrzeżenia mogą być wniesione w ciągu 5 dni od otrzymania od pracodawcy, ale niedochowanie trybu konsultacji związkowej skutkować będzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja wypowiedzenia

  Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli złożone jednej ze stron stosunku pracy drugiej powodujące rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wskazanego w oświadczeniu wypowiadającym zwanym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę należy uznać za złożone, gdy doszło do drugiej strony...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie umowy na czas określony

  W umowie jest data do jakiej łączy strony. Kodeks przewiduje jednak możliwość jej wypowiedzenia. Jeżeli umowa zawiera dwa warunki:

  została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

  zawiera klauzurę o dopuszczalności jej rozwiązania za wypowiedzeniem

  Gdy oba te warunki spełnione są...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy, które można wypowiedzieć

  Można wypowiedzieć umowy:

  na okres próbny

  na czas nieokreślony

  na czas określony – jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i strony przewidziały możliwość wypowiedzenia i wtedy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie niezależnie od stażu pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy formalne wypowiedzenia

  forma pisemna

  podanie przyczyny uzasadniającej

  pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma zawarcia umowy o pracę

  Powinna być zawarta na piśmie, w przypadku gdy zawarta na piśmie nie została, pracodawca powinien potwierdzić jej warunki na piśmie najpóźniej w ciągu 7 dni od przystąpienia do pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie stosunku pracy

  Stosunek pracy wygasa:

  gdy pracownik nie zgłosi się do zakładu pracy gotów do jej wykonania w ciągu 30 dni od zakończenia służby wojskowej

  nie zgłoszenie się pracownika do pracy w ciągu 7 dni od zakończenia się stosunku pracy z wyboru.

  Terminy te są terminami niezawitymi (zawite –...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy

  mocy porozumienia stron

  wskutek wypowiedzenia przez jedną stronę

  w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta

  z upływu czasu, na który umowa była zawarta

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry