Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Prawo cywilne. Metoda regulacji

  Jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane.

  Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosunki które są związane z jakimiś dobrami , z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty wolne od potrącenia

  Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestój zawiniony i niezawiniony przez pracownika. Konsekwencje prawne

  Przestój niezawiniony przez pracownika – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdyby takie składniki nie były wyodrębnione to 60% wynagrodzenia. Przestój zawiniony – pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

  w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

  skierowanie pracownika do pracy za granicą

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

  Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

  czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

  odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

  powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

  urlop macierzyński

  Przesłanki fakultatywne

  na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

  Urlop – coroczna, nieprzerwana płatna przerwa przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz od wykształcenia (staż pracy całkowity).

  Zasady urlopowe:

  powszechność – wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesiecy

  równość – pracownicy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i 42h/tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące. Przyjęcie okresu rozliczeniowego oznacza możliwość przedłużenia norm podstawowych w niektórych tygodniach i kompensacja ich obniżonym wymiarem czasu pracy w innych tygodniach . W...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja czasu pracy

  Czas pracy – czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyka obciążające pracodawcę

  ryzyko techniczne

  ryzyko osobowe

  ryzyko gospodarcze

  ryzyko socjalne

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /94

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

  ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

  popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o prac, które uniemożliwia zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

  zawiniona przez pracownika utrata...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /398

  praca w formacie txt

Do góry