Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Przedstawicielstwo

  Polega na tym, że czynności prawne dokonuje przedstawiciel działający w granicach umocowania i jego działania wywołują bezpośrednio skutki dla reprezentowanej osoby.

  Przedstawicielstwo ma charakter przedstawicielstwa :

  czynnego, jeżeli przedstawiciel składa oświadczenie woli

  biernego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin jako uwarunkowanie czynności prawnych

  Strony zawierając umowę mogą uzależnić tą umowę od zdarzenia przyszłego i niepewnego.

  Wyróżniamy dwa rodzaje warunków:

  Warunek zawieszający – oznacza, że skutki czynności prawnej mogą powstać z góry oznaczonym terminie. Jeżeli skutek prawny ma nastąpić z nadejściem terminu mówimy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie biegu przedawnienia

  Powodują okoliczności:

  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju

  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

  Przerwanie biegu przedawnienia polega na tym, że z powodu...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie przedawnienia

  Następuje na wskutek okoliczności utrudniającym dochodzenie roszczeń mogą to być okoliczności:

  co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom

  co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnej przeciwko osobom sprawującym opiekę...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy przedawnienia

  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

  Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, usługowa, budowlana, prowadzona w celach zarobkowych i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ upływu czasu na czynności prawne

  W art. 110 –116 KC zawarte są ogólne zasady dotyczące liczenia limitu czasu.

  Terminem jest dodatkowe zastrzeżenie przy czynności prawnej, że skutek tej czynności zostanie ograniczony w czasie.

  Sposoby obliczania czasu w Prawie Cywilnym:

  Termin oznaczony w dniach - kończy się z upływem ostatniego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie i utrata praw podmiotowych

  Nabycie i utrata praw podmiotowych odbywa się w dwojaki sposób:

  Pierwotny – polega na tym, sytuacja prawna nabywcy jest oderwana od prawa osoby do której dane prawo podmiotowe należało

  Pochodny – nabywa się prawo od innej osoby, od innego podmiotu. W przypadku tym obowiązuje podstawowa zasada...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa podmiotowe

  Prawa podmiotowe są koniecznym elementem stosunku cywilno prawnego. Jest to pojęcie szersze niż uprawnienie.

  Prawo podmiotowe to złożona sytuacja prawna wyznaczona podmiotom przez normy obowiązującego prawa i chroniąca prawnie uznane interesy tych podmiotów. Prawo podmiotowe kreuje uprawnienie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne, które składają się na stosunek cywilno prawny

  Czynnością prawną są wszelkie czynności, działania, zachowania osoby fizycznej lub prawnej, które zmierzają do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilno prawnego poprzez złożenie oświadczenia woli.

  Najważniejsze wśród czynności prawnych są umowy.

  Umowa to zgodne oświadczenia woli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy stosunku cywilnoprawnego

  Stosunek cywilno prawny zawiera w sobie następujące elementy:

  podmiot

  przedmiot

  uprawnienia

  obowiązki

  1. Podmiot - są to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  a) Z osobą fizyczną związane są dwa atrybuty: osoba fizyczna ma...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /4 994

  praca w formacie txt

Do góry