Prawo /4 036 prac/

  • Ocena brak

    Wygaśniecie stosunku ubezpieczenia

    Ogólną przyczyną powodującą najczęściej wygaśnięcie prawnego stosunku ubezpieczenia jest spełnienie przez zakład ubezpieczeń określonego w umowie świadczenia. Jednak nie zawsze, a jedynie wtedy, gdy wynika to z: przepisów prawnych, umowy, ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia.

    Szczególnymi...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /652

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Termin wypłaty odszkodowania

    Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten jest terminem dyzpozytywnym - czyli względnie obowiązującym.

    Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /685

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna

    Odszkodowanie może być zmniejszone w przypadku: udziału własnego, franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej.

    Udział własny - zawierając umowę ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń pyta o określenie ubezpieczenia udziału własnego, wówczas odszkodowanie wypłacone jest o 10% lub 20%...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /871

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ogólne warunki ubezpieczenia

    Zakład ubezpieczeń obowiązany jest podać w dokumencie ubezpieczenia tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, na których podstawie umowa została zawarta. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia były ogłoszone lub wyłożone do publicznej wiadomości, zakład ubezpieczeń może w dokumencie ubezpieczenia bądź...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /592

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nieważność umowy ubezpieczenia

    Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej zawarcia przewidziany w niej wypadek już zaszedł albo jeżeli odpadła już możliwość jego zajścia, chyba że ubezpieczenie obejmuje okres poprzedzający zawarcie umowy. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /535

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (Ubezpieczyciela)

    Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /860

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zawarcie umowy ubezpieczenia

    Aby nastąpiło zawarcie umowy ubezpieczenia co najmniej dwa podmioty (ubezpieczający i zakład ubezpieczeń) muszą złożyć zgodne oświadczenia woli w kwestiach dotyczących istoty ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w trybie ofertowym (prostym lub złożonym) Umowa ubezpieczenia może być...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 250

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stosunek ubezpieczenia

    W efekcie zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje stosunek ubezpieczenia, który wiąże zakład ubezpieczeń z ubezpieczonym. Prawny stosunek ubezpieczenia jest rodzajem stosunku zobowiązaniowego, w który jego strony są powiązane ze sobą wzajemnymi prawami i obowiązkami o charakterze majątkowym (oświadczenia...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /491

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Umowa ubezpieczenia

    Zawierana jest między Zakładem Ubezpieczeń, a ubezpieczającym. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Składkę oblicza się za czas trwania...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pośrednictwo ubezpieczeniowe

    Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego.

    Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji. Wykonywane jest ono wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub...

    Ocena / Przedmiot / Prawo

    Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 460

    praca w formacie txt

Do góry