Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wygaśniecie stosunku ubezpieczenia

  Ogólną przyczyną powodującą najczęściej wygaśnięcie prawnego stosunku ubezpieczenia jest spełnienie przez zakład ubezpieczeń określonego w umowie świadczenia. Jednak nie zawsze, a jedynie wtedy, gdy wynika to z: przepisów prawnych, umowy, ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia.

  Szczególnymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin wypłaty odszkodowania

  Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Termin ten jest terminem dyzpozytywnym - czyli względnie obowiązującym.

  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna

  Odszkodowanie może być zmniejszone w przypadku: udziału własnego, franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej.

  Udział własny - zawierając umowę ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń pyta o określenie ubezpieczenia udziału własnego, wówczas odszkodowanie wypłacone jest o 10% lub 20%...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne warunki ubezpieczenia

  Zakład ubezpieczeń obowiązany jest podać w dokumencie ubezpieczenia tekst ogólnych warunków ubezpieczenia, na których podstawie umowa została zawarta. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia były ogłoszone lub wyłożone do publicznej wiadomości, zakład ubezpieczeń może w dokumencie ubezpieczenia bądź...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność umowy ubezpieczenia

  Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli w chwili jej zawarcia przewidziany w niej wypadek już zaszedł albo jeżeli odpadła już możliwość jego zajścia, chyba że ubezpieczenie obejmuje okres poprzedzający zawarcie umowy. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń (Ubezpieczyciela)

  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. W wypadku gdy umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie umowy ubezpieczenia

  Aby nastąpiło zawarcie umowy ubezpieczenia co najmniej dwa podmioty (ubezpieczający i zakład ubezpieczeń) muszą złożyć zgodne oświadczenia woli w kwestiach dotyczących istoty ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje w trybie ofertowym (prostym lub złożonym) Umowa ubezpieczenia może być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek ubezpieczenia

  W efekcie zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje stosunek ubezpieczenia, który wiąże zakład ubezpieczeń z ubezpieczonym. Prawny stosunek ubezpieczenia jest rodzajem stosunku zobowiązaniowego, w który jego strony są powiązane ze sobą wzajemnymi prawami i obowiązkami o charakterze majątkowym (oświadczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa ubezpieczenia

  Zawierana jest między Zakładem Ubezpieczeń, a ubezpieczającym. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Składkę oblicza się za czas trwania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo ubezpieczeniowe

  Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego.

  Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu czynności faktycznych lub prawnych związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia albo reasekuracji. Wykonywane jest ono wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt

Do góry