Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne

  Zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych warunkiem koniecznym do powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy. Przy zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych w przeciwieństwie do u. dobrowolnych nie obowiązuje zasada swobody umów, stanowiąca m.in. iż każda ze stron umowy ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

  Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia rzeczy ruchomych rozwiązuje się wskutek przejścia własności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE są ubezpieczeniami obowiązkowymi i obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym" oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej

  Świadczenie odszkodowawcze może pełnić różne funkcje społeczne. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

  Funkcja kompensacyjna – polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywda

  Krzywda w kodeksie cywilnym została określona jako uszczerbek typu niemajątkowego. Suma pieniężna przeznaczona na łagodzenie krzywdy nazywana jest zadośćuczynieniem. Krzywda i zadośćuczynienie stanowią szczególną postać szkody i odszkodowania.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie szkody

  Szkoda to wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Chodzi tu o uszczerbek zarówno majątkowy jak i niemajątkowy.

  Postacie szkody majątkowej:

  Szkoda majątkowa może przybrać postać dwojaką :

  może obejmować stratę jakiej doznaje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła odpowiedzialności odszkodowawczej

  Wyróżniamy trzy rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej :

  Odpowiedzialność deliktowa – która występuje gdy między poszkodowanym a podmiotem odpowiedzialnym za szkodę nie ma stosunku zobowiązaniowego ,lub gdy szkoda zostaje wyrządzona poza istniejącym stosunkiem; zdarzenie wyrządzające...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

  Wyróżniamy zasady odpowiedzialności :

  a) winy b) ryzyka c) słuszności

  ad a) Zasada winy opiera się na założeniu że ten kto swoim zawinionym czynem wyrządził komuś szkodę powinien ponosić konsekwencję zachowania i wyrównać poszkodowanemu doznaną szkodę.

  ad b) Zasada ryzyka opiera się na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie roszczeń regresowych

  Zaspokojenie wierzyciela na rzecz jednego z dłużników otwiera problem wzajemnych rozliczeń. Podstawę tych rozliczeń stanowi wzajemny ich stosunek wewnętrzny, który może wynikać z ustawy lub umowy. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

  Bieg przedawnienia roszczenia o...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia regresowe

  Roszczenie regresowe - jest to uprawnienie do żądania od określonej osoby określonego zachowania się - jest to prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę.

  Jeżeli Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie może zwrócić się z roszczeniem regresowym o zwrot kwoty odszkodowania od sprawcy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt

Do góry