Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  JAKIE OGRANICZENIA PRAW RZECZOWYCH WYRÓŻNIA K.C

  Kodeks cywilny odróżnia pięć rodzajów ograniczonych praw rzeczowych:

  użytkowanie

  zastaw

  służebność

  spółdzielcze prawo od lokalu

  hipoteka.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ŚRODKI DOWODOWE WYRÓŻNIAMY W PROCESIE CYWILNYM

  Do dowodów w procesie cywilnym zaliczamy:

  dowód dokumentów dokumenty dzielą się na urzędowe i prywatne. Urzędowe to dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez organy państwowe i niektóre organizacje. Dokumenty prywatne stanowią jedynie dowód na to, że zawarte w nich świadczenie pochodzi od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ DZIEDZICZENIE USTAWOWE OD DZIEDZICZENIA TESTAMENTOWEGO

  Dziedziczenie ustawowe, jeżeli spadkobierca nie zostawił testament, dziedziczenie następuje według reguł podziału majątku między spadkobierców, zawartych w prawie spadkowym. Mamy wtedy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczenie to zachodzi także, gdy testament okazał się nieważny, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ WEKSEL OD CZEKU

  Weksel to sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwzględnego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymienionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej.

  Czek jest papierem wartościowym zawierającym skierowane do banku...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO SPADKOWE

  Prawo spadkowe odgrywa w stosunkach międzyludzkich bardzo istotną rolę. Wiąże ono majątkowo członków rodziny i osoby bliskie, powoduje wzrost zamożności kolejnych pokoleń stwarza majątkowe podstawy podejmowania działalności gospodarczej lub innej przez ludzi młodych, którzy dziedziczyli majątek. Ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PORĘCZENIE

  Poręczenie jest umową, w której poręczyciel zobowiązuję się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązuję dłużnika w przypadku gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

  Poręczenie ma na celu zabezpieczenie cudzej wierzytelności w związku z tym jest umową wtórną w stosunku do istniejącego między...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŹNI SIĘ UMOWA PRZECHOWANIA OD UMOWY HOTELOWEJ

  Przez umowę przechowania przechodawca zobowiązuję się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

  Przez umowę hotelową hotel zobowiązuję się dać gościowi używanie pokoju lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualnie dodatkowe usługi i świadczenia, a także...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI UMOWĘ POŻYCZKI OD UMOWY UŻYCZENIA

  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuję się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy gatunkowo oznaczonych, a biorący zobowiązuję się zwrócić taką samą ilość pieniędzy, albo rzeczy tego samego gatunku i jakości.

  Przez umowę użyczenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ UMOWA NAJMU OD UMOWY DZIERŻAWY

  Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuję się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków przez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI UMOWĘ o Dzieło od UMOWY Zlecenia

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuję się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

  Charakterystyczną cechą umowy zlecenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt

Do góry