Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY OBRONĄ KONIECZNĄ A STANEM WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI

  Obroną konieczną nazywamy takie działanie człowieka, które zmierza do odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiek dobro jednostki.

  Ze stanem wyższej konieczności mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś poświęca cudze dobro w celu zapobieżenia bezpośredniemu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ PRAWO WŁASNOŚCI OD WSPÓŁWŁASNOŚCI

  Własność jest najszerszym prawem do rzeczy, pozwalającym właścicielowi korzystać z niej i rozporządzać nią z wyłączeniem innych osób.

  Współwłasność jest szczególną odmianą własności charakteryzującą się wielkością podmiotów prawa własności. O współwłasności mówimy wówczas, gdy rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO RZECZOWE ORAZ CO PRAWO CYWILNE NAZYWA RZECZĄ. PODZIAŁ RZECZY

  Prawa rzeczowe charakteryzują się dwiema cechami. Po pierwsze należą one do grupy praw podmiotowych bezwzględnych w odróżnieniu od praw wynikających z zobowiązań, które mają charakter względny. Prawa rzeczowe służą przeciwko wszystkim.

  Po drugie prawa rzeczowe dotyczą rzeczy są przedmiotami...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY PRZEDSTAWICIELSTWEM A PEŁNOMOCNICTWEM

  Przedstawicielstwo polega na tym, że czynność prawna dokonana zostaje przez osobę zwaną przedstawicielem w imieniu innej osoby zwanej reprezentantem oraz pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

  Pełnomocnictwo rodzaj przedstawicielstwa, w którym prawo przedstawiciela do dokonywania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKIM TRYBIE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE UMOWY CYWILNOPRAWNE

  Umowy cywilno prawne mogą być zawierane:

  w drodze oferty

  w drodze przetargu

  w drodze rokowań

  Oferta jest to oświadczenie woli osoby fizycznej lub prawnej skierowane do innej osoby fizycznej lub prawnej, które zawiera propozycje zawarcia umowy i określa jej istotne postanowienia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ

  Przesłanki ważności czynności prawnej można sformułować jak następuje:

  osoba dokonująca czynności prawnej musi posiadać zdolność Prawną oraz zdolności do czynności prawnej

  czynność prawna nie może być sprzeczna z ustawą i zasadami współżycia społecznego

  do przesłanek...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST CZYNNOŚĆ PRAWNA I JAKIE ELEMENTY ZAWIERA JEJ TREŚĆ

  Czynność prawna jest to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.

  Na treść czynności składają się elementy:

  treść oświadczenia woli złożonego przez stronę lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE RODZAJE OSÓB PRAWNYCH WYRÓŻNIA K.C.

  Rodzaje osób prawnych wyróżnionych przez k.c.

  skarb państwa,

  spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe,

  banki, państwowe jednostki organizacyjne,

  spółdzielnie,

  fundacje,

  stowarzyszenia,

  inne jednostki organizacyjne o zróżnicowanym charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI OSOBĘ FICZYNĄ OD OSOBY PRAWNEJ

  Osoba fizyczna to człowie.

  Osoba prawna jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny podmiot prawa. Jest ona tworem sztucznym, powoływanym przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST OSOBA FIZYCZNA I JAKIE POSIADA ZDOLNOŚCI

  Osobą prawną jest człowiek. Każdy człowiek od momentu urodzenia, aż do śmierci posiada zdolność prawną, czyli możliwość występowania podmiotu w stosunkach cywilno – prawnych.

  Od zdolności prawnej, należy odróżnić zdolność do czynności prawnej, czyli możliwość nabywania praw i zaciągania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt

Do góry